Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2018 är 230 miljoner euro. Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och Eurosystemets penningpolitiska poster och intäkter från valutareserven och investeringen av bankens egna finansiella tillgångar. Räntenettot för 2018 är 697 miljoner euro (2017: 567 mn euro).

Nettotillgångsköpen inom ramen för de penningpolitiska programmen för tillgångsköp fortsatte till slutet av 2018 och likviditeten i banksystemet ökade. Räntenettot ökade huvudsakligen till följd av affärsbankernas inlåning i centralbanken, på vilken en negativ ränta tas ut av bankerna. Ränteintäkterna i utländsk valuta gav högre ränteintäkter från de finansiella tillgångarna, medan ränteintäkterna i euro krympte från året förut.

Finlands Bank använder intäkterna för att täcka sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna exklusive sedelproduktionskostnader och den extra avgiften till pensionsfonden uppgår till 97 miljoner euro (2017: 90 mn euro).