1. Ränteintäkter
Ränteintäkterna från hemmahörande utanför och i euroområdet uppgick till totalt 723,7 miljoner euro. Av detta utgjorde 117,6 miljoner euro ränteintäkter i utländsk valuta och 606,1 miljoner euro ränteintäkter i euro.

Räntan på inlåningsfaciliteten har hela året varit negativ, dvs. ränta har tagits ut på inlåning i centralbanken. Denna s.k. minusränta inflöt utöver på inlåning över natten också på innestående kassakravsmedel till den del som de överstiger kassakravet.

Räntan på ECBS-poster, dvs. fordran på ECB motsvarande överföring av valutareserver, skulden och fordran för ECB:s sedelandel, tilldelningen enligt kapitalfördelningsnyckeln och den åtföljande justeringen samt TARGET2-saldona motsvarar räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. På dessa inflöt inga ränteintäkter 2018, eftersom räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna var 0 % under hela året.

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2018 2017 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 89,3 69,5 19,8
Intäkter från diskonteringsinstrument 0,7 1,0 -0,4
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 1,8 0,8 1,0
Övriga ränteintäkter 16,1 8,6 7,5
Summa 107,9 80,0 27,9
Ränteintäkter i euro från hemmahörände utanför euroområdet (mn euro) 2018 2017 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 0,8 1,1 -0,3
Intäkter från diskonteringsinstument
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,5 3,0 -2,5
Övriga ränteintäkter 8,3 5,8 2,5
Summa 9,5 9,9 -0,4
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2018 2017 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 9,6 9,0 0,6
Intäkter från diskonteringsinstrument
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,1 0,1 0,0
Summa 9,7 9,1 0,6
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2018 2017 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper -2,9 -6,3 3,3
Intäkter från diskonteringsinstrument -3,7 -9,1 5,3
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,7 1,9 -1,2
Utdelningar från investeringar i euro 15,2 8,2 6,9
Ränteintäkter från ECBS-poster
Ränteintäkter från penningpolitiska poster 0,0 0,0
Ränteintäkter från penningpolitiska värdepapper 200,9 154,2 46,7
Ränteintäkter härrörande från negativa räntor på kreditinstitutens inlåning 380,0 364,2 15,8
Övriga ränteintäkter 6,5 5,0 1,5
Summa 596,6 518,2 78,4
Summa ränteintäkter (Mn euro) 2018 2017 Förändring
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet 107,9 80,0 27,9
Ränteintäkter i euro från hemmahörande utanför euroområdet 9,5 9,9 -0,4
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet 9,7 9,1 0,6
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet 596,6 518,2 78,4
Summa 723,7 617,3 106,5

2. Räntekostnader

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2018 2017 Förändring
Räntekostnader för inlåning till hemmahörande utanför euroområdet -0,0 -0,1 0,1
Övriga räntekostnader till hemmahörande utanför euroområdet -13,4 -7,2 -6,2
Summa -13,4 -7,2 -6,1
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2018 2017 Förändring
Räntekostnader för inlåning till hemmahörande utanför euroområdet -0,4 -2,7 2,3
Övriga räntekostnader till hemmahörande utanför euroområdet -0,3 -0,4 0,1
Summa -0,7 -3,1 2,4
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2018 2017 Förändring
Räntekostnader för penningpolitiska poster -11,6 -37,8 26,2
Övriga räntekostnader -1,3 -2,0 0,7
Summa -13,0 -39,8 26,9
Summa räntekostnader (mn euro) 2018 2017 Muutos
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet -13,4 -7,2 -6,1
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet -0,7 -3,1 2,4
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet -13,0 -39,8 26,9
Summa -27,0 -50,2 23,1

3. Räntenetto

31.12.2018 31.12.2017
Räntenetto Mn euro Mn euro
Ränteintäkter
Ränteintäkter från finansiella tillgångar 142,8 98,8
Ränteintäkter från penningpolitiska poster 580,9 518,4
Ränteintäkter från fordringar på ECBS
Summa 723,7 617,3
Räntekostnader
Räntekostnader för finansiella tillgångar -15,4 -12,4
Räntekostnader för penningpolitiska poster -11,6 -37,8
Räntekostnader för skulder till ECBS
Summa -27,0 -50,2
RÄNTENETTO 696,7 567,1

4. Valutakursdifferenser
Posten innehåller realiserade valutakursvinster och valutakursförluster från försäljning av poster i utländsk valuta. År 2018 redovisades sådana vinster till ett belopp av 11,3 miljoner euro.

5. Prisdifferenser på värdepapper
Här ingår realiserade vinster och förluster från försäljning av värdepapper. År 2018 realiserades en försäljningsförlust på –90,3 miljoner euro, varav –68,9 miljoner euro hänförde sig till försäljningen av ett värdepapper i CSPP-portföljen. För denna försäljningsförlust gjordes en avsättning i 2017 års bokslut. I enlighet med artikel 32.4 i stadgan för ECBS och ECB ansvarar de nationella centralbankerna i Eurosystemet för förlusten i förhållande till deras respektive tecknade andelar av ECB:s kapital 2017. Finlands Banks andel av förlusten är 1,2 miljoner euro (se ”Avsättningar” i noterna till balansräkningen och ”Avsättningar för förluster av penningpolitiska transaktioner” i noterna till resultaträkningen).

6. Värderingsförluster på valutor och värdepapper
Posten innehåller värderingsförluster på valutor och värdepapper. Varje värdepappersslag och valuta särredovisas i bokföringen. År 2018 redovisades inga värderingsförluster på valutor. I värderingsförluster på värdepapper redovisades 30,9 miljoner euro.

7. Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker
Realiserade nettoförluster till följd av valutakursdifferenser och prisdifferenser, sammanlagt 41,1 miljoner euro, täcktes genom upplösning av avsättningar för valutakurs- och prisrisker i enlighet med redovisningsprinciperna. Avsättningarna har specificerats i noterna till skulderna.

8. Avgifts- och provisionsnetto
I posten ingår avgifter och provisioner som hänför sig till investeringsverksamheten.

9. Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster

Monetära inkomster 31.12.2018 31.12.2017
Mn euro Mn euro
Finlands Banks inbetalda monetära inkomster till poolen 450,9 -456,5
Finlands Banks andel av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln 217,9 192,6
Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln -233,0 -263,9
Justeringar av monetära inkomster tilldelade under tidigare år -9,0 -0,1
Summa -242,1 -264,0

De monetära inkomsterna för varje nationell centralbank i Eurosystemet beräknas på de årliga intäkterna av de reserverade tillgångar som centralbanken håller som motvärden till skuldbasen. Skuldbasen består huvudsakligen av följande poster: utelöpande sedlar, skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner, skulder för de nationella centralbankerna inom Eurosystemet relaterade till emission av ECB:s skuldebrev, nettoskuld inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner, nettoskulder inom Eurosystemet relaterade till tilldelningen av eurosedlar, upplupen ränta på penningpolitiska skulder med en löptid på minst ett år som varje nationell centralbank redovisat vid varje kvartalsslut, skulder gentemot ECB som motsvarar fordringar relaterade till swappavtal som medför nettointäkter för Eurosystemet. Ränta som ska betalats på poster som ingår i skuldbasen ska avräknas från nettoandelen av de monetära inkomsterna.

De reserverade tillgångarna består huvudsakligen av följande poster: utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner, värdepapper som innehas i penningpolitiska syften, fordringar inom Eurosystemet motsvarande överföring av valutareserver till ECB, nettofordran inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner, nettofordringar inom Eurosystemet relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet, fordringar på motparter i euroområdet relaterade till swappavtal mellan ECB och centralbanker utanför Eurosystemet som medför nettointäkter för Eurosystemet, upplupen ränta på penningpolitiska tillgångar med en löptid på minst ett år som varje nationell centralbank redovisat vid varje kvartalsslut, en begränsad mängd av respektive nationell centralbanks guldreserv som motsvarar dess andel enligt ECB:s kapitalfördelningsnyckel.

Varje nationell centralbanks monetära inkomster ska beräknas på de faktiska inkomsterna av dess bokförda reserverade tillgångar, med undantag för guld, som det inte beräknas någon avkastning på, och följande poster som ska anses ge en avkastning som motsvarar den senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 1) värdepapper som innehas i penningpolitiska syften och som har förvärvats med stöd av ECB:s beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 2009 om genomförandet av programmet för köp av säkerställda obligationer, 2) värdepapper som innehas i penningpolitiska syften och som har förvärvats med stöd av ECB:s beslut ECB/2011/17 av den 3 november 2011 om genomförandet av det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, och 3) skuldebrev som emitterats av staten, regionala eller kommunala myndigheter och erkända organ eller ersättande räntebärande instrument som emitterats av företag i den offentliga sektorn och som har förvärvats med stöd av ECB:s beslut ECB/2015/10 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna. Om den nationella centralbankens reserverade tillgångar överstiger eller understiger värdet av bankens skuldbas, kompenseras skillnaden med den senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Eurosystemets sammanräknade monetära inkomster fördelas på de nationella centralbankerna enligt kapitalfördelningsnyckeln. Finlands Banks nettoandel är lika med de monetära inkomster som banken betalat in till poolen (450,9 miljoner euro) minus Finlands Banks andel av de monetära inkomsterna enligt fördelningsnyckeln (217,9 miljoner euro).

10. Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner
I posten ingår Finlands Banks andel av den avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner som gjordes på grund av ett värdepapper som innehas av en nationell centralbank och som förvärvats inom ramen för CSPP-programmet. Den avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner som gjordes 2017 upplöstes för att täcka de realiserade förlusterna av det värdepapper som förvärvats inom ramen för CSPP-programmet (se ”Avsättningar” i noterna till balansräkningen och ”Prisdifferenser på värdepapper” i noterna till resultaträkningen).

11. Andel av ECB:s vinst
ECB delade ut en vinst för räkenskapsåret 2017 på 287 miljoner euro. Finlands Banks redovisade andel 2018 uppgick till 5,1 miljoner euro.

12. Intäkter från övriga stamaktier och andelar
Här ingår avkastning på värdepappersportföljen enligt SMP-programmet och det utökade programmet för tillgångsköp (EAPP) som ECB fördelat i form av interimistisk vinstutdelning för räkenskapsåret 2018, sammanlagt 21,3 miljoner euro. Vidare ingår utdelningar från BIS-aktier för 3,0 miljoner euro samt 0,4 miljoner euro i avkastning på fastighetsfonder.

13. Övriga intäkter
I posten ingår 27,8 miljoner euro i Finansinspektionens tillsyns- och åtgärdsavgifter. Vidare ingår 5,6 miljoner euro i fastighetsintäkter samt expeditionsavgifter och provisioner.

14. Personalkostnader

Personalkostnader 31.12.2018 31.12.2017
Mn euro Mn euro
Löner och arvoden 39,4 36,7
Arbetsgivarersättningar till pensionfonden 7,6 7,4
Övriga lönebikostnader 1,0 2,9
Summa 48,0 47,0
Medelantal anställda 2018 2017
Anställda Anställda
Finlands Bank 356 365
Finansinspektionen 194 181
Summa 550 546
2018
Direktionsmedlemmarnas grundlöner Euro
Erkki Liikanen (t.o.m. 11.7.2018) 241 734
Marja Nykänen 210 139
Olli Rehn 245 655
Tuomas Välimäki (fr.o.m. 12.7.2018) 92 171
Summa 789 699

Till direktionsmedlemmarna utbetalades totalt 26 877 euro i naturaförmåner (lunchförmån, telefonförmån och bilförmån).

Direktionsmedlemmarnas pensionsförmåner bestäms enligt Finlands Banks pensionsstadga, utan specialvillkor och enligt samma förutsättningar och villkor som för den övriga personalen. Finlands Banks pensionsstadga följer lagen om statens pensioner (StaPL) i tillämpliga delar. En direktionsmedlem kan efter avslutad mandatperiod få ersättning för inkomstbortfall, om personen till följd av karensbestämmelsen inte kan ta emot annat arbete eller pensionen från Finlands Bank är lägre än ersättningen för inkomstbortfall. Den fulla ersättningen för inkomstbortfall är 60 % av lönen och den betalas i ett år, efter samordning med pensionen från Finlands Bank, så att dessa tillsammans begränsas till högst 60 % av lönen.

15. Avgift till pensionsfonden
Under 2018 betalade Finlands Bank med bankfullmäktiges godkännande in en pensionsfondsavgift på 10 miljoner euro till pensionsfonden för att täcka räkenskapsperiodens underskott.

16. Administrationskostnader

Administrationskostnader 2018 2017
Mn euro Mn euro
Materielkostnader 0,5 0,5
Kostnader för maskiner och inventarier 6,8 6,8
Kostnader för fastigheter 9,5 9,0
Personalrelaterade kostnader 3,6 3,8
Kostnader för köpta tjänster 12,6 10,2
Övriga administrationskostnader 4,6 2,0
Summa 37,6 32,2

Här redovisas hyror, möteskostnader, PR-kostnader, kostnader för köpta tjänster och kontorsartiklar. Som administrationskostnader redovisas också kostnaderna för utbildning, tjänsteresor och rekrytering.

17. Avskrivningar av anläggningstillgångar

Avskrivningar av anläggningstillgångar 31.12.2018 31.12.2017
Mn euro Mn euro
Byggnader 4,4 2,8
Maskiner och inventarier 3,0 3,1
Summa 7,4 6,0
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 31.12.2018 31.12.2017
Mn euro Mn euro
IT-system 4,3 4,8
Summa 4,3 4,8

18. Sedelproduktionskostnader
Kostnaderna för anskaffning av sedlar var 2,1 miljoner euro.

19. Övriga kostnader
Största delen av övriga kostnader hänför sig till drift och underhåll av fastigheter.

20. Pensionsfondens intäkter
Här redovisas Finlands Banks och Finansinspektionens arbetsgivarandelar och arbetstagarnas andel av premieinkomsten, sammanlagt 10,4 miljoner euro, samt avgiften till pensionsfonden på 10 miljoner euro. Posten innehåller också pensionsfondens fastighetsintäkter, 1,6 miljoner euro.

21. Pensionsfondens kostnader
I posten ingår utbetalda pensioner, 27,8 miljoner euro, förvaltningskostnader och avskrivningar av pensionsfondens anläggningstillgångar.

22. Förändring av avsättningar
I posten redovisas 55 miljoner euro i nya avsättningar för att trygga realvärdet av eget kapital och 50 miljoner euro i nya generella avsättningar. Avsättningarna har specificerats i noterna till skulderna.

23. Årets resultat
Vinsten för räkenskapsåret 2018 blev 230,3 miljoner euro. Direktionen föreslår bankfullmäktige att 143,0 miljoner euro av vinsten reserveras för statens behov.