Mn euro 31.12.2018 31.12.2017
TILLGÅNGAR
1 Guld och guldfordringar 1 767 1 706
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 7 116 6 850
Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 1 905 1 744
Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar 5 211 5 106
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 478 478
4 Fordningar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 777 1 231
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 8 648 10 148
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 4 209
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 48 182 44 995
Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 45 496 39 588
Andra värdepapper 2 687 5 407
8 Fordringar inom Eurosystemet 44 513 44 750
Andel i ECB 144 144
Fordringar motsvarande överföring av valutareserver 728 728
Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet 4 035 3 751
Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) 39 606 40 127
9 Övriga tillgångar 760 697
Euroområdets mynt 27 31
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 118 126
Övriga omsättningstillgångar 112 50
Diverse 503 490
Summa tillgångar 112 246 111 065
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Mn euro 31.12.2018 31.12.2017
SKULDER
1 Utelöpande sedlar 20 215 19 223
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 76 933 76 762
Löpande räkningar (inkl. kassakrav) 61 719 53 421
Inlåningsfacilitet 15 214 23 341
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 409
4 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 600 1 000
5 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 2 989 2 601
6 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet
8 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 1 446 1 413
9 Skulder inom Eurosystemet
10 Övriga skulder 72 65
11 Värderegleringskonton 2 470 2 256
12 Avsättningar 4 636 4 579
13 Kapital och reserver 2 654 2 602
Grundfond 841 841
Reservfond 1 813 1 761
14 Årets vinst 230 156
Summa skulder 112 246 111 065