I egenskap av revisorer utsedda av riksdagen har vi verkställt granskning av Finlands Banks bokföring, bok­slut och förvaltning för räkenskapsåret 2018 enligt god revisionssed.

Bankens internrevision har under räkenskapsåret granskat bankens bokföring och verksamhet. Vi har tagit del av berättelserna från den interna revisionen.
Vi har läst bankens årsberättelse och av direktionen fått redogörelser för bankens verksamhet.

Bokslutet är upprättat i enlighet med gällande bestämmelser och de bokslutsprinciper som fastställts av riksdagens bankfullmäktige. Bokslutet ger en rättvisande bild av bankens ekonomiska ställning och resultatbildning.

Vi föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs för det granskade räkenskapsåret. Vi tillstyrker att räkenskapsårets resultat ­disponeras enligt direktionens förslag.

Helsingfors den 8 mars 2019

Eero Lehti

Esko Kiviranta

Toimi Kankaanniemi

Lotta Kauppila CGR

Markku Koskela CGR