Finlands Bank sörjer för tillgången till och utgivningen av kontanter i Finland. Till bankens uppgifter hör, utöver kontantförsörjning, att svara för betalningssystemens utveckling och säkerhet.

Föremål för debatt 2018 var de digitala betalningsformer som vunnit insteg vid sidan av kontanter och betalkort. De nya betalningssätten och betalningskanalerna förutsätter finansiell läskunnighet av medborgarna samt förståelse för de säkerhetsrisker som följer med dem.

Finlands Bank framhöll i sina uttalanden vikten av säkra betalningssystem och övervakning av systemen och bidrog på många sätt till arbetet för att motverka störningar i betalningssystemen och förebygga cyberrisker. Dessutom medverkade Finlands Bank i flera utvecklingsprojekt med fokus på betalningssystemen på nationell nivå och i euroområdet och koordinerade verksamheten i betalningsrådet, som är ett gemensamt forum för betaltjänstaktörerna.

Finlands Bank utvecklade 2018 sitt säkerhetshanteringssystem och betalningssystemet TARGET2, som drivs av Eurosystemet och används av bankerna för interbankbetalningar mellan sina centralbankskonton.

Tillgången till kontanttjänster måste tryggas också i fortsättningen

Även om kontantmängden fortsatte att öka 2018, har utbudet av kontanttjänster försämrats stadigt under hela 2000-talet. Finlands Bank publicerade i november sina riktlinjer om tillgången till kontanttjänster.

Enligt Finlands Banks riktlinjer ska bankernas kunder bl.a. ha rätt till ett rimligt antal avgiftsfria kontantuttag. Enligt Finlands Bank bör kontanter också framöver accepteras för betalning av sådana tjänster som är viktiga för medborgarna.

Finlands Bank arrangerade konferensserien Money in the Digital Age, som presenterade olika innovationer och penningpolitiska åtgärder för utveckling av digitala betalningar. Huvudtalare på konferensen var nobelpristagaren professor Bengt Holmström och direktören för forskningsenheten vid Banken för internationell betalningsutjämning Hyun Shin. Dessutom organiserade Finlands Bank bl.a. en nordisk konferens om cybersäkerhet.Följande artikel

Kontantutgivningen fortsätter att öka