Bankens analyser är objektiva och oberoende, också när de tar ställning till den finländska eller globala ekonomin. Bankens kommunikation strävar bl.a. efter att öka medborgarnas ekonomiska kunnande och främja öppenhet.

Finlands Banks analyser och prognoser över den finländska och globala ekonomin erbjuder verktyg för prognostisering och uppföljning av den ekonomiska utvecklingen. De utgör också en värdefull informationskälla för medierna och ekonomiintresserade medborgare.

Finlands Bank bedriver en aktiv och högklassig forskningsverksamhet som stödjer bankens penningpolitiska beredning och makrotillsynspolitik.

Finlands Bank bidrar till verksamheten inom olika internationella organisationer och institutioner och har ett nära samarbete med centralbankerna i andra länder.

Finlands ekonomi växte under 2018

Efter en lång svag period har den finländska ekonomin nu vuxit i ca tre års tid, men enligt Finlands Banks prognos kommer den ekonomiska tillväxten dock att vara långsammare än under perioden före den globala finanskrisen. Sysselsättningen har ökat snabbt, men det är skäl att ytterligare förbättra förutsättningarna för ett ökat arbetskraftsdeltagande. Finland måste också sörja för sin konkurrenskraft.

Finlands Banks kommunikation är riktad till hela befolkningen

Betydelsen av tillförlitlig information om ekonomin har ökat efter finanskrisen, och bland annat därför för Finlands Bank en aktiv dialog om viktiga ekonomiska teman i olika forum. Viktiga verktyg för Finlands Banks samverkan med allmänheten är till exempel direktionens och experternas landskapsresor, skolsamarbetet och nya digitala kommunikationskanaler.Följande artikel

Finlands Bank och den ekonomiska politiken i Finland