Internationellt samarbete är en viktig del av Finlands Banks verksamhet. Finlands Bank deltar i internationella och europeiska institutioners och kommittéers verksamhet och har ett nära samarbete med centralbankerna i andra länder.

Läs mer om det internationella samarbetet vid Finlands Bank i Euro & talous-bloggen (på finska).

Se Finlands Bank i ECB- och EU-organ och i andra internationella organisationer (pdf, finlandsbank.fi).

Finlands Bank ansvarar för Finlands kontakter med Internationella valutafonden

Internationella valutafonden (International Monetary Fund, IMF) är en organisation som består av 189 medlemsstater. Dess uppgift är att främja internationellt samarbete, internationell handel, hållbar ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet. Finlands Bank ansvarar för Finlands kontakter med IMF.

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn är sedan den 1 november 2018  Finlands representant i IMF:s styrelse, som är valutafondens högsta beslutande organ.

Finlands Bank utövar inflytande i Internationella valutafondens verksamhet också via den nordisk-baltiska valkretsens gemensamma direktionsmedlem i IMF:s direktion. Finlands Bank och finansministeriet deltar i beredningen av valkretsens gemensamma ställningstaganden i policyfrågor som behandlas av IMF:s direktion.

Valkretsens verksamhet styrs av den nordisk-baltiska monetära och finansiella kommittén (Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee, NBMFC), där vice ordföranden för Finlands Banks direktion Marja Nykänen är medlem.

Under 2018 deltog Finlands Bank i IMF:s vår- och årsmöten, som hör till världens främsta diskussionsforum. I egenskap av ordförande för IMF:s och Världsbanksgruppens styrelser hade Finland en framträdande roll på årsmötet i Indonesien i oktober. Inledningsanförandet hölls av finansminister Petteri Orpo. Fram till juli sköttes ordförandeskapet av chefdirektör Erkki Liikanen.

I samband med vår- och årsmötena arrangerades sammanträden i valutafondens rådgivande internationella monetära och finansiella kommitté (International Monetary and Financial Committee, IMFC), som diskuterade de globala ekonomiska utsikterna, den globala finansiella stabiliteten och aktuella ekonomisk-politiska utmaningar.

Trots den kraftiga globala tillväxten dominerades diskussionerna av oron över de ökade nedåtriskerna och den politiska osäkerheten. Kommittén betonade också behovet av att stärka de finanspolitiska buffertarna och vidta åtgärder för att främja hållbar och inkluderande tillväxt. Det internationella samfundet uppmanade till lösning av handelskonflikterna utan protektionism.

Läs om stämningarna under IMF:s och Världsbankens årsmöten i chefdirektörens blogg (på finska).

Under 2018 fortsatte Finlands Bank att stödja de fattiga länderna genom att förlänga inlåningen5,8 miljoner SDR (Special Drawing Rights, särskilda dragningsrätter). på 7,1 miljoner euro på Internationella valutafondens konto med fem år. Banken överför räntan på inlåningen till den katastroffond som IMF grundade 2015. Katastroffonden ger IMF möjlighet att snabbt införa skuldlättnader för fattiga länder som drabbats av naturkatastrofer eller smittsamma epidemier.

Finlands Banks roll i Europeiska unionens institutioner och kommittéer

Finlands Bank är medlem i EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté (Economic and Financial Committee, EFC) som har till uppgift att främja samordningen av den ekonomiska politiken i medlemsstaterna och delta i beredningen av arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin).

EFC sammanträdde 2018 tio gånger i sin fullständiga sammansättning, som omfattar centralbankerna. Under mötena diskuterade kommittén bland annat läget i det europeiska finansiella systemet och fördjupningen av den ekonomiska och monetära unionen, bland annat utvecklingen av bank- och kapitalmarknadsunionen.

Kommittén beredde också gemensamma policyfrågor för internationella möten och diskuterade aktuella internationella teman, såsom behovet att utveckla den globala finansiella arkitekturen.

Finlands Bank deltog i arbetet inom flera EU-kommittéer och institutioner som främjar stabiliteten i bank- och finanssystemet. Det viktigaste organet är Europeiska systemrisknämndens (European Systemic Risk Board, ESRB) styrelse, där Finlands Banks chefdirektör är medlem.

Systemrisknämnden behandlade 2018 bland annat risker för EU:s finansiella stabilitet, makrotillsynspolitiken i medlemsstaterna, cybersäkerheten i det finansiella systemet samt utvecklingen inom övervakningen av derivatmarknaderna.

Under 2018 arrangerade Finlands Bank i samråd med systemrisknämnden och RiskLab Finland den fjärde konferensen med fokus på analys av systemrisker.

Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) främjar samarbete och dialog mellan centralbankerna

Finlands Banks chefdirektör deltar i BIS regelbundna centralbankschefsmöten. På mötena diskuteras utvecklingen av och aktuella frågor inom världsekonomi och finansmarknad samt ärenden som är viktiga för centralbanksverksamheten.

Särskilda teman under 2018 var bland annat konsekvenserna av den låga räntemiljön för den finansiella stabiliteten, behovet av nya makrotillsynsverktyg för bostadsmarknaden samt artificiell intelligens och maskininlärning inom finanssektorn.

Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltog i BIS årliga konferens Ten Years After the Great Financial Crisis: What Has Changed?, där han var ordförande för sessionen om förändringar i det finansiella systemet.

Finlands Banks samarbete med de övriga nordiska centralbankerna

Finlands Bank har nära kontakter med de övriga nordiska centralbankerna. De nordiska centralbankscheferna samlas årligen för att behandla aktuella frågor och händelser inom centralbanksverksamheten.

År 2018 möttes chefdirektörerna i Reykjavik på Island, där de diskuterade penningpolitik, centralbankslagstiftning, digitala centralbankspengar och utveckling av den europeiska bankunionen.

Under 2018 arrangerades drygt 50 evenemang för att främja ett brett samarbete mellan experterna på Finlands Bank och övriga nordiska centralbanker. Finlands Bank arrangerade i samråd med de nordiska centralbankerna cybersäkerhetskonferensen Cyber in Finance i Helsingfors.

Utbildningssamarbetet med den ryska centralbanken fortsätter

Finlands Bank har länge bedrivit utbildningssamarbete med den ryska centralbanken. Samarbetet har gått ut på utbildningsträffar på Finlands Bank för experter från ryska centralbanken och i vissa fall gästföreläsningar som Finlands Banks experter hållit i Ryssland.

Under 2018 arrangerade Finlands Bank tre utbildningar tillsammans med den ryska centralbanken. Två av dem ägde rum i Finland och en i Ryssland. Teman för utbildningsträffarna var tidiga varningsindikatorer för risker för den finansiella stabiliteten, tillsyn av betalningssystem och uppläggning av revisionen av IT-funktioner.Följande artikel

Finlands Banks kommunikation bygger på verklig dialog