Mn euro 1.1.−31.12.2018 1.1.−31.12.2017
1 Ränteintäkter 724 617
2 Räntekostnader -27 -50
3 RÄNTENETTO 697 567
4 Valutakursdifferenser 11 41
5 Prisdifferenser på värdepapper -90 19
6 Värderingsförluster på valutor och värdepapper -31 -44
7 Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker 41 -16
NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER 628 567
8 Avgifts- och provisionsnetto -4 -3
9 Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster -242 -264
10 Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner -2 -1
11 Andel av ECB:s vinst 5 4
12 Intäkter från övriga stamaktier och andelar 25 22
RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN 410 325
13 Övriga intäkter 35 30
Verksamhetskostnader -109 -97
14 Personalkostnader -48 -47
15 Avgift till pensionsfonden -10
16 Administrationskostnader -38 -32
17 Avskrivningar av anläggningstillgångar -12 -11
18 Sedelproduktionskostnader -2 -6
19 Övriga kostnader -0 -0
VERKSAMHETSRESULTAT 335 258
Pensionsfondens resultat
20 Pensionsfondens intäkter 30 31
21 Pensionsfondens kostnader -30 -31
22 Förändring av avsättningar -105 -102
23 ÅRETS RESULTAT 230 156