Finlands Banks investeringsverksamhet ska uppfylla de krav på likvida, säkra och avkastande tillgångar som ställs på centralbanken. I strävan att nå sina mål beaktar banken riskerna och ansvarsaspekterna i investeringsverksamheten.

Genom sin investeringsverksamhet säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och förmågan att stödja likviditeten i banksystemet. Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som banken exponeras för i sin verksamhet.

År 2018 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 11,5 miljarder euro. Tillgångarna består av direkta investeringar i räntebärande värdepapper i euro och andra valutor, investeringar i aktie- och fastighetsfonder, bankens guldreserv och särskilda dragningsrätter (SDR) i Internationella valutafonden.

Miljöfrågor och socialt ansvar syns i verksamheten

Finlands Bank tar hänsyn till miljöfrågor och samhällsansvar i sin investeringsverksamhet. År 2018 antog Finlands Banks en uppdaterad strategi för ansvarsfulla investeringar. Banken deltar också aktivt i samhällsdebatten kring temat.

Fastigheter, kontantförsörjning och resor står för den största miljöbelastningen i Finlands Banks verksamhet. Banken har minskat utsläppen genom att ändra sina rutiner och ta i bruk ny teknik. Dessutom har Finlands Bank inlett miljösamarbete med andra centralbanker i Europa.

Viktigt att förstå och identifiera riskerna med klimatförändringen

Klimatförändringen ger upphov till två typer av risker för den finansiella stabiliteten: materiella förluster till följd av extrema väderfenomen och övergångsrisker i samband med utfasningen av utsläppstunga affärsmodeller. År 2018 anslöt sig Finlands Bank till centralbankernas och tillsynsmyndigheternas nätverk med målet att identifiera risker till följd av klimatförändringen och öka förutsättningarna för hållbar finansiering.Följande artikel

Finlands Banks tillgångsförvaltning