Finlands Banks mål är att vara en av de effektivaste centralbankerna i EU-länderna. För att nå detta mål krävs målmedveten ekonomistyrning och personalplanering. I investeringen av sina tillgångar tar banken hänsyn till kostnaderna, den kvalitativa nyttan och de operativa riskerna.

År 2018 uppgick Finlands Banks verksamhetskostnader till 91,3 miljoner euro, mot 81,8 miljoner euro året innan.

Under 2018 gjorde Finlands Bank en donation på 2,5 miljoner euro till en ny fond som inrättades i anslutning till Helsingfors universitets fond Helsinki Graduate School of Economics. Fondens tillgångar kommer att användas för att finansiera en professur i makroekonomi.

Intäktsutfallet blev 13,8 miljoner euro. Kostnadsbudgetens slutsumma uppgick till 77,5 miljoner euro netto (se tabellen för en mer ingående redovisning av kostnaderna och budgeten). Investeringarna uppgick till 8,9 miljoner euro.

Finlands Banks budgetar för 2019–2021 upprättades hösten 2018, då direktionen också fastställde budgeten för 2019. Budgetarna för 2020–2021 fastställer direktionen senare.

Bankens verksamhetskostnader och de kostnadsmål för verksamheten som ingår i budgetarna följs upp kvartalsvis. Direktionen utvärderar verksamheten och kostnadseffektiviteten med hjälp av denna budgetuppföljning.

Pensionsfondens budget

För pensionsfondens verksamhetskostnader 2018 blev utfallet 29,6 miljoner euro, mot 29,0 miljoner euro året innan. Den största kostnadsposten var de utbetalda pensionerna, som uppgick till 27,6 miljoner euro.

Till pensionsfonden betalades en extra avgift på 10,0 miljoner euro. Pensionsfondens intäktsutfall blev 22,0 miljoner euro (se tabellen). Pensionsfonden ger ut en egen årsberättelse.

Finansinspektionens budget

Finlands Banks direktion fastställer Finansinspektionens budget. Finansinspektionens verksamhetskostnader 2018 utgjorde 29,9 miljoner euro. Året innan uppgick verksamhetskostnaderna till 25,6 miljoner euro.

Intäkterna uppgick till sammanlagt 29,9 miljoner euro, varav tillsyns- och åtgärdsavgifterna stod för 27,7 miljoner euro och Finlands Banks finansieringsandel för 1,5 miljoner euro. Årets överskott blev 2,1 miljoner euro. Överskottet beaktas när tillsyns- och åtgärdsavgifterna fastställs för följande räkenskapsperiod (se tabellen).

Investeringarna uppgick 2018 till 1,7 miljoner euro. Finansinspektionen ger ut en egen verksamhetsberättelse.

Tabell 1.
Finlands Bank Utfall
2018
Mn euro
Budget
2019
Mn euro
1. Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader 39,4 33,7
Personalrelaterade kostnader 2,6 3,4
Övriga kostnader 30,0 30,5
AVSKRIVNINGAR 10,6 8,6
Summa 82,6 76,2
Sedelproduktionskostnader 2,1 5,7
Bankserviceavgifter 6,6 7,1
Summa verksamhetskostnader 91,3 89,0
INTÄKTER
Bankserviceintäkter 2,6 2,6
Fastighetsintäkter 5,6 5,6
Övriga intäkter 0,5 0,5
Tjänster till Finansinspektionen 5,1 5,9
Summa intäkter 13,8 14,6
Netto 77,5 74,4
2. Investeringar
Fastighetsinvesteringar 5,7 6,0
Huvudkontorsfastigheter 0,6 1,3
Fastigheten i Vanda 5,1 4,7
Övriga fastigheter 0,0 0,0
IT-utrustning och -program 2,6 4,2
Sedel- och mynthanteringsmaskiner 0,1 0,0
Säkerhetsutrustning 0,5 1,3
Övriga 0,0 0,0
Summa investeringar 8,9 11,6
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 2.
Pensionsfonden Utfall
2018
Mn euro
Budget
2019
Mn euro
1. Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader 0,0 0,1
Kostnader för pensionsfondsverksamheten 0,5 0,5
Pensionsfondens fastighetskostnader 0,5 0,5
AVSKRIVNINGAR 0,9 0,9
PENSIONER
Utbetalda pensioner 27,6 27,6
Summa kostnader 29,6 29,6
INTÄKTER
Arbetspensionsavgifter 20,4 11,9
Interna hyror 1,6 1,7
Summa intäkter 22,0 13,6
Netto 7,5 16,0
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 3.
Finansinspektionen Utfall
2018
Mn euro
Budget
2019
Mn euro
1. Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader 18,6 21,4
Personalrelaterade kostnader 1,0 1,7
Övriga kostnader 4,1 5,2
AVSKRIVNINGAR 1 1,1
TJÄNSTER FRÅN FINLANDS BANK 5,1 5,9
Summa verksamhetskostnader 29,9 35,2
FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
Tillsynsavgifter 26,3 29,3
Åtgärdsavgifter 1,4 1,5
Finlands Banks finansieringsandel 1,5 1,8
Över-/underskott från föregående period 2,7 2,7
Summa intäkter 32,0 35,2
Överskott överfört i ny räkning 2,1 0
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.


Följande artikel

Minskade utsläpp och miljösamarbete