En stabil prisnivå, säkra betalningssystem och ett pålitligt finanssystem bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd för finländarna. 

Finlands Banks vision är att banken är känd som en framsynt och effektiv centralbank och en konstruktiv och inflytelserik medlem av Eurosystemet.

Utmaningar för den närmaste framtiden

Strategidiskussionerna 2018 identifierade följande fyra helheter som de viktigaste utmaningarna för Finlands Banks verksamhet under de närmaste åren:

  • Normalisering av penningpolitiken efter finanskrisen är en utmaning för hela Eurosystemet. Den penningpolitiska strategin och de penningpolitiska verktygen måste utvecklas i ett läge där omvärlden ställer de penningpolitiska modellerna och makroekonomiska teorierna inför utmaningar.

  • Betydelsen av att värna om den finansiella stabiliteten framhävs. Den finländska finansmarknaden har starka internationella kopplingar och hushållens skuldsättning har ökat. Banksektorn i Finland växte betydligt i storlek under 2018. Aktörer utanför banksektorn intar en allt starkare roll på finansmarknaden och ställer utmaningar för makrotillsynsreglerna.

  • Den digitala omvälvningen inom betalningar och bankverksamhet sätter myndigheternas kunnande och förmåga att styra och övervaka utvecklingen av betalningssystemen på prov. Teknologins snabba framfart formar om Fintech-fältet och bankernas affärsmodeller. Samtidigt minskar användningen av kontanter som betalningsmedel, medan cyberriskerna ökar.

  • Att utöva ekonomiskt-politiskt inflytande, dvs. tillhandahålla fakta och forskningsdata som underlag för den inhemska debatten och det politiska beslutsfattandet.

Strategiska prioriteringar för de närmaste åren

Direktionen utsåg sex strategiska spetsprojekt för Finlands Banks verksamhet.

  • Utvärdering av alternativa penningpolitiska scenarier och forskningssamarbete

  • Nödvändiga policybeslut för att säkerställa den finansiella stabiliteten

  • Utveckling av betalningssystemen i Finland

  • Skapande av nationell beredskap för normala störningar i betalningsförmedlingen och undantagsförhållanden

  • Utövande av ekonomiskt-politiskt inflytande i Finland

  • Främjande av ekonomiskt kunnande i Finland

I sitt bidrag till utformningen av den inhemska ekonomiska politiken framhäver Finlands Bank en hållbar finanspolitik, en välfungerande arbetsmarknad, produktivitetsutvecklingen inom ekonomin och vidareutvecklingen av EMU.

Direktionen såg över organisationen

Finlands Banks direktion omstrukturerade organisationen i linje med de strategiska prioriteringarna.

För policyfunktionerna inom utveckling av betalningar och betalningssystem inrättades en egen avdelning; likaså för dataförvaltningen och IT-funktionerna. Detta främjar digitaliseringen och ett effektivt utnyttjande av datalager av olika slag.

Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2019.

>> Finlands Banks organisation

>> Finlands Banks mål- och resultatstyrningssystem 2016–2018 (finlandsbank.fi)

>> Finlands Banks verksamhet, värderingar och strategi (finlandsbank.fi)Följande artikel

Direktionens arbetsfördelning