Finlands Bank investerar och förvaltar sina finansiella tillgångar i enlighet med målen för centralbanksverksamheten och med beaktande av riskerna i investeringsverksamheten och principen om ansvarsfulla investeringar.

Finlands Banks investeringsverksamhet ska uppfylla de krav på likvida, säkra och avkastande tillgångar som ställs på centralbanken.

Investeringsverksamheten tryggar värdet på de finansiella tillgångarna och Finlands Banks förmåga att vid behov stödja likviditeten i banksystemet. De finansiella tillgångarnas likviditet garanteras genom krav på minimiinnehav av de mest likvida statsobligationerna, vilket säkerställer Finlands Banks förmåga att tillhandahålla likviditet för akuta penningpolitiska behov under alla omständigheter.

Finlands Bank förvaltar sina finansiella tillgångar ansvarsfullt och deltar aktivt i samhällsdebatten om ett ansvarsfullt uppförande på finansmarknaden och i centralbankernas investeringsverksamhet (se t.ex. chefdirektör Olli Rehns tal om klimatförändringen i juni 2018 (på engelska) och Euro & talous-blogginlägget om Finlands Banks investeringsverksamhet (på engelska)).

Finlands Bank är också medlem i centralbankernas och tillsynsmyndigheternas nätverk för grön finansiering (på engelska).

Ansvarsfull investeringsverksamhet vid Finlands Bank

Finlands Banks strategi för ansvarsfulla direkta investeringar i räntebärande värdepapper baserar sig på uteslutningsmetoden och FN:s Global Compact-principer (på engelska) om företagsansvar, som bygger på hållbarhet, bekämpning av korruption och respekt för de mänskliga rättigheterna.

I investeringarna och tillgångsförvaltningen anlitar Finlands Bank en extern tjänsteleverantör för analys av investeringsobjekt som inte uppfyller fastställda ansvarskriterier. Efter tjänsteleverantörens analys fattar Finlands Bank sitt slutliga beslut om vilka instrument som ska lämnas utanför investeringsverksamheten. Utöver en ansvarsanalys på företagsnivå avspeglas Finlands Banks ansvarsfulla hållning också i bankens investeringar i gröna, sociala och hållbara obligationer och i obligationer emitterade av utvecklingsbanker.

Enligt strategin för ansvarsfulla fondinvesteringar anlitar Finlands Bank endast sådana fondbolag som seriöst och öppet har förbundit sig till att handla ansvarsfullt och främja ansvarsaspekter i sin verksamhet. Dessutom förväntar sig Finlands Bank att fondbolagen utövar inflytande över de företag som de har investerat i för att bevaka ansvarsaspekterna i företagens verksamhet.

 

Finlands Bank förvaltar tillgångar till ett värde av totalt 11 553 miljoner euro. Tillgångarna består av direkta investeringar i räntebärande värdepapper i euro och andra valutor, investeringar i aktie- och fastighetsfonder, bankens guldreserv och särskilda dragningsrätter (SDR) i Internationella valutafonden.

Den räntebärande portföljen i utländsk valuta består av amerikanska dollar (USD), brittiska pund (GBP) och japanska yen (JPY). Tillsammans med SDR-innehavet utgör dessa bankens valutareserv.

 

Tabell 1.
Finlands Banks finansiella tillgångar 31.12.2018
Mn euro
31.12.2017
Mn euro
Guld 1 767 1 706
Valutareserv 5 942 5 567
SDR 460 331
Räntebärande värdepapper i USD 4 271 4 053
Räntebärande värdepapper i GBP 729 733
Räntebärande värdepapper i JPY 482 449
Räntebärande värdepapper i EUR 3 011 6 232
Aktieportfölj 727 670
Fastighetsportfölj 106 10
Summa 11 553 14 184
Källa: Finlands Bank.

Finlands Banks direktion fattar beslut om storleken på Finlands Banks finansiella tillgångar i enlighet med det ömsesidiga avtalet om finansiella nettotillgångar (Agreement on Net Financial Assets, ANFA) mellan centralbankerna i Eurosystemet.

ANFA-avtalet reglerar sådana investeringar som de nationella centralbankerna i Eurosystemet gör i hanteringen av sina nationella uppgifter. I nuläget innehåller ANFA-avtalet inga volymgränser, utan storleken på Finlands Banks finansiella tillgångar bestäms utgående från bankens centralbanksuppgifter och investeringspolitiska aspekter. Under 2018 reducerades Finlands Banks finansiella tillgångar på investeringspolitiska grunder med totalt 3 miljarder euro i två steg.

Finlands Banks finansiella tillgångar exponeras för marknads-, kredit- och likviditetsrisker. Investeringsverksamheten utsätts också för operativa risker.

De risklimiter som fastställts för investeringarna garanterar en säker förvaltning av de finansiella tillgångarna.

Investeringar i räntebärande värdepapper

Finlands Banks portfölj av räntebärande värdepapper består av statsobligationer (45 %), obligationer utgivna av statsbundna institutioner (26 %), säkerställda obligationer (9 %), företagsobligationer (9 %) och kontantinstrument (10 %).

Av portföljen bestod 67 % av obligationer med kreditbetyg AAA och AA+. Investeringarna med det lägsta kreditbetyget hade betyget BBB+ (0,7 %). Vid slutet av 2018 var durationen för ränteinvesteringarna 1,8.

Utvecklingen på räntemarknaden 2018 var tudelad. Under första halvåret var tillväxtutsikterna goda i såväl Europa som i USA. Volatiliteten ökade dock under året och mot årets slut försvagades de ekonomiska utsikterna till följd av finanspolitiska risker, USA:s protektionistiska handelspolitik och Storbritanniens svåra brexit-förhandlingar, som ökade osäkerheten och höjde riskpremierna på räntemarknaden.

Den ökade osäkerheten och ECB:s fortsatt expansiva penningpolitik höll kvar räntorna i euroområdet på en låg nivå och räntorna på statsobligationer med högt kreditbetyg var fortsatt negativ. Detta återspeglades i avkastningen på Finlands Banks räntebärande tillgångar i euro, som var –17,3 miljoner euro för 2018.

I USA tog inflationen fart under 2018 samtidigt som arbetslösheten sjönk under 4 %, med den kraftiga ekonomiska tillväxten som drivkraft. Den amerikanska centralbanken fortsatte att successivt höja styrräntan, men mot slutet av året började den allmänna räntenivån sjunka i takt med att marknadsaktörernas oro över den ekonomiska tillväxten ökade.

De stigande räntorna under slutet av året återspeglades i en högre ränteavkastning på Finlands Banks räntebärande tillgångar i amerikanska dollar, som 2018 uppgick till 70,6 miljoner euro. Avkastningen på räntebärande tillgångar i brittiska pund och japanska yen var 2,5 miljoner euro respektive 0,0 miljoner euro.

På valutamarknaden förstärktes euron i början av 2018 särskilt gentemot amerikanska dollarn. Utvecklingen vände dock på våren när den ekonomiska tillväxten i euroområdet visade tecken på avmattning och den amerikanska centralbanken stramade åt sin vägledning om penningpolitiken.

Försvagningen av euron gentemot amerikanska dollarn bidrog mest till värdeförändringen i Finlands Banks valutareserv, som gav ett positivt utfall på 215 miljoner euro.

För de övriga reservvalutornas del försvagades euron under 2018 mot japanska yenen och förstärktes marginellt mot brittiska pundet.

Valutakursrisken är den största risken i Finlands Banks valutaportfölj av räntebärande värdepapper, och valutareservens storlek har dimensionerats för centralbanksuppgifterna. Värdeförändringen i Finlands Banks valutareserv är en följd av den öppna valutapositionen, som stöder ett ändamålsenligt utförande av centralbanksuppgifterna. Storleken och valutafördelningen av valutareserven ses i regel över vart tredje år.

Fondinvesteringar

I den finansiella tillgångsförvaltningen använder Finlands Bank en ALM-modell (Asset Liability Management) för att identifiera tillgångsslagen och posterna i balansräkningen.

Finlands Banks fondinvesteringar hör till bankens långsiktiga tillgångsförvaltning. På de långsiktiga investeringarna tillämpas ett högre avkastningskrav och ett lägre likviditetskrav än på övriga finansiella tillgångar.

Finlands Bank har investerat i en aktieindexfond som investerar i bolag noterade i industriländerna, europeiska fastighetsfonder och börsnoterade ETF-fastighetsfonder.  Finlands Bank ökade allokeringen till aktie- och fastighetsinvesteringar planenligt under 2018.

På aktiemarknaden återspeglades USA:s protektionistiska handelspolitik och den amerikanska centralbankens skärpta penningpolitiska hållning i en svag utveckling i globala aktieindex speciellt under sista halvåret 2018. De stigande kurserna i början av året vände nedåt i Europa under den senare delen av året, och före utgången av året sjönk aktiekurserna också i USA.

Avkastningen på Finlands Banks aktieportfölj var −43 miljoner euro 2018. Prisfallet på aktierna och de osäkra ekonomiska utsikterna återspeglades också i avkastningen på Finlands Banks fastighetsportfölj, som var –3 miljoner euro.

Total avkastning på och risker i de finansiella tillgångarna

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar var 2,9 % under 2018, dvs. ca 224 miljoner euro. Finlands Bank har fastställt ett strategiskt allokeringsmål och en målduration för respektive valuta för investeringarna i räntebärande värdepapper. Avvikelser från den strategiska allokeringen och måldurationerna inom investeringsverksamheten kan göras genom aktiv förvaltning inom det tillåtna handlingsutrymmet och i enlighet med givna risklimiter.

Avkastningen på de räntebärande investeringsportföljerna jämförs med index som motsvarar målen för centralbanksverksamheten. Investeringarna gav 2018 en avkastning på 0,08 %, dvs. en meravkastning på 5,7 miljoner euro över jämförelseindex.

Tabell 2.
Avkastning på Finlands Banks egna finansiella tillgångar* 2018 och 2017 2018 2017
% Mn euro % Mn euro
Ränteavkastning 0,8 56 0,2 24
Växelkursförändring 3,0 215 −5,3 −633
Aktieavkastning −5,3 −43 8,7 38
Fastighetsavkastning −0,2 −3 −0,1 0
Summa 2,9 224 −4,6 −572
* Exkl. guld och särskilda dragningsrätter.
Källa: Finlands Bank.

Under 2018 varierade marknadsrisken (VaR 99 %, en dags horisont) för de finansiella tillgångarna mellan 47 miljoner euro och 87 miljoner euro.

Finlands Banks andel av ECB:s valutareserv

Finlands Bank förvaltar en andel av Europeiska centralbankens valutareserv i samarbete med Estlands centralbank. ECB:s valutareserv förvaltas av de nationella centralbankerna i Eurosystemet i proportion till deras andelar enligt kapitalfördelningsnyckeln.

I förvaltningen av ECB:s valutareserv accentueras säkerhets- och likviditetsaspekter, eftersom det primära syftet med reserven är att garantera Eurosystemet tillräckliga resurser för eventuella valutainterventioner.

Värdet på den andel av valutareserven i amerikanska dollar som består av Finlands och Estlands sammanslagna andelar uppgick vid slutet av 2018 till ca 1 036 miljoner euro (mer information om förvaltningen av ECB:s valutareserv finns i ECB:s årsrapport).Följande artikel

Hantering av finansiella risker