Klimatförändringen ger upphov till två typer av risker för den finansiella stabiliteten: materiella förluster till följd av extrema väderfenomen och övergångsrisker i samband med utfasningen av utsläppstunga affärsmodeller.

Klimatförändringen påverkar livsmiljön och samhällsekonomin under kommande årtionden. På grund av klimatförändringen måste företagen ändra och anpassa sina affärsmodeller.

Förändringarna i ekonomin och på marknaden får också återverkningar på stabiliteten i det finansiella systemet och frågan har därför nära samband med centralbankens verksamhetsområde.Läs mer i bloggen https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2019/ilmastonmuutos-on-riski-myos-rahoitusmarkkinoiden-vakaudelle/ (på finska).

Utsläppstunga affärsmodeller skapar övergångsrisker

Klimatförändringen kan ge upphov till stora risker för den finansiella stabiliteten om de ekonomiska förlusterna ökar till exempel för att extrema väderfenomen blir allt vanligare och kraftigare. Försäkringsbolagen, bankerna och investerarna bär sin del av ansvaret för dessa skador.

Om däremot klimatpolitiken, den tekniska utvecklingen eller förändringar i konsumenternas beteende gör utsläppstunga affärsmodeller ekonomiskt olönsamma, kan investerarna bli tvungna att skriva ner sina innehav. Det kallas för övergångsrisk. Övergångsrisken är betydande för finanssektorn som helhet: alla kan inte avyttra dessa investeringar utan förluster.

Finlands Bank är en aktiv aktör i riskdebatten kring klimatförändringen

Finlands Bank har under de senaste åren fäst allt större uppmärksamhet vid klimatförändringen både i sin egen verksamhet och i bedömningen av riskerna för finansbranschen på lång sikt.

År 2018 antog Finlands Bank en uppdaterad strategi för ansvarsfulla investeringar inom sin tillgångsförvaltning.Läs mer i bloggen https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2017/blogi-keskuspankki-sijoittaa-vastuullisesti/ (på finska). Dessutom anslöt sig Finlands Bank till centralbankernas och tillsynsmyndigheternas nätverk med  målet att identifiera risker till följd av klimatförändringen och öka förutsättningarna för  hållbar finansiering. Nätverket går under namnet Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, NGFS.Läs mer i bloggen https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2018/ilmastonmuutos-on-kaikkien-aikojen-suurin-markkinahairio/ (på finska) samt på NGFS:s webbplats https://www.banque-france.fr/en/financial-stability/international-role/network-greening-financial-system (på engelska).

Klimatförändringen är givetvis endast en av de risker som hotar den finansiella stabiliteten, men det är ett komplext problem. Därför bör myndigheterna och finansbranschen tillsammans aktivt ta fram lösningar för att identifiera och minimera riskerna.