Finlands Bank har en viktig roll i analys, beredning och genomförande av makrotillsynspolitiken.

Den finansiella stabilitetspolitiken syftar till att trygga det finansiella systemets funktionsförmåga genom att identifiera faktorer som hotar systemet som helhet och ingripa i tid med nödvändiga åtgärder. I detta syfte har exempelvis en maximal belåningsgrad, dvs. ett lånetak, införts för bostadslån och andra verktyg, såsom kapitalbuffertar, tagits i bruk

Finlands Bank upprätthåller förtroendet för finanssystemet bland annat genom att delta i analys-, berednings- och beslutsprocessen inom makrotillsynspolitiken i Finland, i euroområdet och i Europeiska unionen. Dessutom bidrar Finlands Bank aktivt till utformningen av makrotillsynsverktyg.

Finlands Bank upprättar också en nödvändig krishanteringsberedskap i samarbete med finländska och utländska myndigheter och stöder utvecklingen av den finansiella regleringen och tillsynen.

Finlands Banks statistikenhet deltog 2018 aktivt i Eurosystemets viktigaste utvecklingsprojekt. Enheten lanserade ett försök med maskininlärning för kvalitetskontroll av statistik och gav ut ny statistik om gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån, kapitalfonder och bankernas marknadsandelar.Följande artikel

Hushållens växande skuldsättning bekymrar Finlands Bank