Finlands Bank upprättade ett kreditdatasystem och startade ett maskininlärningsprojekt i syfte att utveckla kvalitetskontrollen av statistik.

Eurosystemets största pågående statistikprojekt är arbetet med att upprätta en gemensam kreditdatabas.

Finlands Bank utvecklade IT-system för insamling och hantering av kredituppgifter på nationell nivå. Kreditinstituten rapporterade de första uppgifterna på lånenivå i oktober–november 2018 och Finlands Bank rapporterade uppgifterna vidare till Europeiska centralbanken (ECB) i december 2018.

Finlands Bank har aktivt medverkat till utvecklingen av den sameuropeiska rapporteringsramen Integrated Reporting Framework. Finland har lång erfarenhet av att integrera flera datainsamlingar inom samma rapporteringsramverk. Kartläggningen av datainnehållet gjordes i samarbete med bankerna 2018.

Finlands Bank startade ett projekt för att utveckla betalningsstatistiken. Reformen av betalningsstatistiken svarar på Eurosystemets nya krav och nationella behov. Sammanställningen av statistik enligt det nya ramverket inleds 2021, då bättre statistik om omvälvningen inom betalningsområdet finns tillgänglig.

Bättre kvalitetskontroll med hjälp av maskininlärning

Finlands Bank samlar redan nu in stora mängder detaljerade data om värdepapper och lån. Utöver det behövs emellertid nya arbetssätt och metoder för att säkerställa datakvaliteten och vidareförädla uppgifterna för beslutsändamål.

Bankens statistikenhet startade ett projekt som utnyttjar maskininlärning. Kvalitetskontrollen av statistiken har traditionellt byggt på regler som fastställts av experter, medan maskininlärningsmetoderna självständigt rättar sig efter data. Syftet med att utnyttja maskininlärning är att effektivare hitta samband mellan variabler och avvikelser i datamaterialet. Resultaten av utvecklingsprojektet blir klara under 2019.

Statistikenheten letar aktivt efter nya områden, där erfarenheten från utvecklingsprojektet kunde tillämpas.

Dynamisk visualisering och datainsamling

Finlands Bank lanserade en ny dynamisk visualisering (finlandsbank.fi) i november 2018 för användarna av bankstatistik. Den erbjuder ny statistik om utlåning och inlåning med mer ingående information om särdragen i ekonomin.

Finlands Bank åskådliggör sin statistik också med hjälp av videor och animationer (YouTube) och erbjuder information om aktuella frågor via en bildkarusell (finlandsbank.fi).

Under 2018 inledde Finlands Bank datainsamling för tillhandahållare av gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån och publicerade ny information (finlandsbank.fi) om dem. Gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån förekommer ännu inte i betydande omfattning i Finland, men fenomenet växer i anmärkningsvärd takt.

Dessutom tillhandahöll Finlands Bank ny information om kapitalfonder (finlandsbank.fi) på sin webbplats och började ge ut statistik om kreditinstitutens marknadsandelar (finlandsbank.fi).