Direktionen föreslår bankfullmäktige att Finlands Banks vinst, 230 309 788,01 euro, disponeras så att 87 309 788,01 euro överförs till reservfonden enligt 21 § 2 mom. i lagen om Finlands Bank och återstoden, 143 000 000,00 euro, reserveras för statens behov.

Helsingfors den 27 februari 2019


FINLANDS BANKS DIREKTION

Olli Rehn, ordförande

Marja Nykänen

Tuomas Välimäki

./. Mika Pösö