Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2019 är 320 miljoner euro. Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek. 

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och Eurosystemets penningpolitiska poster, intäkter från investeringen av valutareserven och bankens övriga egna finansiella tillgångar samt den vinstandel som Europeiska centralbanken intäktsför till centralbankerna i euroområdet. Räntenettot för 2019 är 755 miljoner euro (2018: 697 mn euro). Av räntenettot härrörde 589 miljoner euro från intäkter från penningpolitiska poster, varav den största posten består av den negativa ränta som tagits ut på affärsbankernas inlåning. Merparten av ökningen av räntenettot inflöt emellertid av intäkter från valutareserven. 

För de risker som härrör från centralbanksverksamheten gjordes en generell avsättning på 50 miljoner euro. Finlands Bank använder intäkterna för att täcka sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna 2019 exklusive kostnaderna för anskaffning av sedlar och den extra avgiften till pensionsfonden uppgår till 99 miljoner euro (2018: 97 mn euro).