Mn euro 1.1−31.12.2019 1.1−31.12.2018
1 Ränteintäkter 797 724
2 Räntekostnader -41 -27
3 RÄNTENETTO 755 697
4 Valutakursdifferenser 3 11
5 Prisdifferenser på värdepapper 26 -90
6 Värderingsförluster på valutor och värdepapper -3 -31
7 Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker -24 41
NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER 757 628
8 Avgifts- och provisionsnetto -4 -4
9 Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster -293 -242
10 Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner 1 -2
11 Andel av ECB:s vinst 7 5
12 Intäkter från övriga stamaktier och andelar 29 25
RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN 497 410
13 Övriga intäkter 42 35
Verksamhetskostnader -114 -109
14 Personalkostnader -54 -48
15 Avgift till pensionsfonden -10 -10
16 Administrationskostnader -35 -38
17 Avskrivningar av anläggningstillgångar -9 -12
18 Kostnader för anskaffning av sedlar -6 -2
19 Övriga kostnader -0 -0
VERKSAMHETSRESULTAT 425 335
Pensionsfondens resultat
20 Pensionsfondens intäkter 30 30
21 Pensionsfondens kostnader -30 -30
22 Förändring av avsättningar -105 -105
23 ÅRETS RESULTAT 320 230