Finlands Banks hållbarhetsprogram fokuserar på insatser för hållbar tillväxt, påverkan genom information och hantering av klimatrisker.

Finlands Bank utvärderade hösten 2019 sin verksamhet med avseende på dess konsekvenser för ekonomin, samhället och miljön. Utvärderingen utmynnade i ett hållbarhetsprogram med insatser för hållbar tillväxt, påverkan genom information och hantering av klimatrisker som prioriterade fokusområden. För bankens hållbarhetsarbete skapades egna webbsidor som lanserades i december 2019.

Klimatförändringen och riskerna för den finansiella stabiliteten kräver aktiva ågärder

Klimatförändringen skapar två typer av risker för den finansiella stabiliteten. Extrema väderfenomen ger upphov till materiella förluster, medan utfasningen av utsläppstunga affärsmodeller skapar omställningsrisker.

Förändringarna i ekonomin och på marknaden får konsekvenser för den finansiella stabiliteten. Därmed har frågan en nära anknytning till centralbankens verksamhetsområde.

Finlands Bank bidrar aktivt till att öka medvetenheten och dialogen om klimatrisker och hållbar finansiering. Utöver samhällsansvaret spelar hållbar finansiering en viktig roll i arbetet för att uppnå energi- och klimatmålen.

Hållbarhet genomsyrar alla Finlands Banks kärnfunktioner

Finlands Bank utövar penningpolitik och sörjer för stabiliteten och funktionen i det finansiella systemet. Banken förvaltar sina finansiella tillgångar i enlighet med målen för centralbanksverksamheten och med hänsyn till hållbarhetsaspekter. Uppgifterna medför finansiella risker som Finlands Bank skapar beredskap för genom en stark balansräkning.

I december 2019 undertecknade Finlands Bank FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Åtagandet befäster Finlands Banks existerande praxis för ansvarsfulla investeringar.

Finlands Bank sörjer för medarbetarnas välbefinnande i arbetet

Finlands Bank har förbundit sig till att främja likabehandling, jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Banken vill erbjuda alla medarbetare lika karriärmöjligheter.

Finlands Bank bidrar till att förbättra det finländska arbetslivet genom att delta i den riksomfattande kampanjen Vastuullinen työnantaja (Ansvarsfull arbetsgivare).Följande artikel

Finlands Banks nya hållbarhetsprogram främjar målen för hållbar utveckling