Klimatförändringen påverkar livsmiljön och ekonomin under kommande årtionden. Företagen blir därför tvungna att förändra och anpassa sina affärsmodeller. Förändringarna i ekonomin och på marknaden får konsekvenser för den finansiella stabiliteten, och frågan har därmed en nära anknytning till centralbankens verksamhetsområde.

Finlands Bank tar hänsyn till klimatförändringen i sin verksamhet och i bedömningen av riskerna i den finansiella sektorn. Banken ökar medvetenheten och främjar dialogen om hållbar finansiering och kartlägger kompetensen inom området. En viktig roll i Finlands Banks klimatarbete spelar utöver bankens interna insatser också centralbankernas samarbetsnätverk NGFS.

Utsläppstunga affärsmodeller är förenade med en avsevärd omställningsrisk

Klimatförändringen ger upphov till två typer av risker för den finansiella stabiliteten: både materiella förluster på grund av extrema väderfenomen och omställningsrisker till följd av utfasningen av utsläppstunga affärsmodeller.

Klimatförändringen kan skapa avsevärda risker för den finansiella stabiliteten om de ekonomiska förlusterna ökar till följd av att de extrema väderfenomenen blir allt vanligare och kraftigare. Det skulle drabba försäkringsbolag, banker och investerare.

Omställningsrisker realiseras om klimatpolitiken, den tekniska utvecklingen och beteendeförändringar hos konsumenterna gör utsläppstunga affärsmodeller ekonomiskt olönsamma. Investerarna kan bli tvungna att skriva ned sina innehav. Omställningsrisken är avsevärd för den finansiella sektorn som helhet, eftersom alla inte kan avyttra dessa investeringar utan förlust.

Finlands Bank bidrar till att identifiera klimatrisker och främja hållbar finansiering

Hållbar finansiering spelar en väsentlig roll i arbetet för att uppnå energi- och klimatmålen. Finlands Bank bidrar till att öka medvetenheten och främja dialogen om hållbar finansiering och klimatrisker och samarbetar med andra myndigheter och med den finansiella sektorn.

Finlands Bank deltar likaså i verksamheten i det globala samarbetsnätverket för centralbanker och tillsynsmyndigheter Network for Greening the Financial Systemin (NGFS). Vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen deltar i NGFS:s plenum.

Nätverket syftar till att ta fram bästa praxis för att identifiera klimatrelaterade risker och främja hållbar finansiering. Samarbetsnätverket intar en framträdande roll i arbetet för att utforma enhetliga definitioner och öka dialogen.

Arbetet inom NGFS är uppdelat på tre områden:

  • mikrotillsyn
  • makroekonomi
  • integration av hållbar finansiering i investeringsverksamheten.

NGFS gav 2019 ut rekommendationer till centralbankerna om bland annat integration av klimatrisker i övervakningen av den finansiella stabiliteten och förvaltningen av de finansiella tillgångarna.  Genom att följa rekommendationerna kan centralbankerna både stärka sin roll i arbetet för att främja hållbarheten i det finansiella systemet och hantera sina miljö- och klimatrelaterade risker. Efter utgivningen av rekommendationerna har arbetet fortsatt områdesvis i arbetsgrupper.

Den makroekonomiska arbetsgruppen publicerade sommaren 2019 sin första rapport om systemrisker som är förknippade med klimatförändringen. Arbetsgruppen för integration av hållbar finansiering i investeringsverksamheten gav ut sin första rapport i oktober 2019. Rapporten innehåller vägledning och rekommendationer om integration av hållbarhetsaspekter i centralbankernas egen investeringsverksamhet.

Finlands Bank för en dialog med den finansiella sektorn och andra viktiga intressentgrupper om bästa praxis för att hantera klimatrelaterade risker i den finansiella sektorn. Det är viktigt med dialog, då det är mycket svårt att bedöma klimatrelaterade risker och bästa praxis skapas genom samarbete.

 Följande artikel

Hantering av miljöpåverkan av Finlands Banks egen verksamhet