Den direkta miljöpåverkan av Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet är liten. För den största miljöbelastningen står fastigheter, kontantförsörjning och resor. Banken har minskat utsläppen genom att ställa om sina rutiner och ta i bruk ny teknik. Finlands Bank bedriver miljösamarbete med de övriga europeiska centralbankerna för att bekämpa klimatförändringen.

Det bästa sättet för Finlands Bank och Finansinspektionen att minska sin miljöbelastning är att effektivisera energiförbrukningen. På drygt tio år har koldioxidutsläppen i själva verket minskat med 40 %. För den största miljöbelastningen står fastigheter, kontantförsöjrning och resor.

I likhet med tidigare år var fastighetsanvändningen 2019 den största källan till utsläpp. Mest energi går åt till deras uppvärmning och avkylning och till elenergiförbrukningen i fastigheterna. Dessa utsläpp har visserligen också sjunkit mest, då behovet av kontorslokaler har minskat och energiförbrukningen i lokalerna har gått ned.

Verksamheten på myndighets- och expertorganisationer som Finlands Bank och Finansinspektionen präglas i dag av en mångfald av internationella möten. Tjänsteresorna har därför inte minskat nämnvärt, utan utsläppen från dem har rent av ökat något. Flygtrafiken är alltjämt den största utsläppskällan efter fastighetsanvändningen.

Medarbetarna på Finlands Bank och Finansinspektionen skötte allt oftare sina externa kontakter genom videosammanträden. Tack vare de möjligheter som ny teknik medför förhöll sig medarbetarna allt mer kritiskt till fysisk deltagande i internationella möten och såg över antalet deltagare.

Finlands Bank och Finansinspektionen följer upp miljöpåverkan av sin verksamhet med ett mätetal som är relaterat till verksamhetskostnaderna och fångar upp utsläppen av växthusgaser från energiförbrukning, persontrafik, inköp och avfall. Under 2019 uppkom 50,64 kg koldioxid per tusen euro i verksamhetskostnader mot 59,37 kg under 2018. Utsläppen har inte kompenserats genom förvärv av utsläppsminskningsenheter.

Finlands Bank deltog i miljösamarbete med andra europeiska centralbanker under 2019. De nationella centralbankernas nätverk utbyter information om bästa praxis och löser tillsammans sådana miljöutmaningar som är kännetecknande för centralbanker. De första centralbankerna kompenserade sina utsläpp genom förvärv av utsläppsminskningsenheter.Följande artikel

Kontantförsörjningens miljöpåverkan