Finlands Bank investerar sina finansiella tillgångar med hänsyn till riskerna i investeringsverksamheten och hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsmetoderna varierar beroende på investeringskategori. Finlands Bank har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Målet med Finlands Banks investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande tillgångar som ställs på centralbanken. Genom sina investeringar säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och sin förmåga att vid behov stödja likviditeten i banksystemet bland annat med hjälp av valutareserven.

Finlands Bank investerar och förvaltar sina finansiella tillgångar i enlighet med målen för centralbanksverksamheten och med hänsyn till riskerna och hållbarhetsaspekterna i investeringsverksamheten.

De hållbarhetsfaktorer som Finlands Bank tar hänsyn till i sina investeringar grundar sig dels på målet att uppfylla hållbarhetskraven för investeringsverksamheten och dels på målet att bättre hantera riskerna i verksamheten.

Investeringarna styrs till företag som uppfyller principerna för hållbar företagsverksamhet

Finlands Banks finansiella tillgångar består till största delen av investeringar i räntebärande värdepapper, huvudsakligen statsobligationer och obligationer emitterade av statsbundna institutioner. Dessutom gör Finlands Bank direktinvesteringar i säkerställda obligationer och företagsobligationer.

Emittenter av företagsobligationer och säkerställda obligationer ska uppfylla internationella normer. Därför investerar Finlands Bank inte i värdepapper vars emittenter inte respekterar de principer för hållbar företagsverksamhet som fastställs i FN:s Global Compact-initiativ.

Principerna för hållbar företagsverksamhet grundar sig på FN:s världsomfattande deklaration om mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationens ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och deklarationer för miljön och mot korruption. Finlands Bank gör inte heller några direktinvesteringar i räntebärande värdepapper emitterade av bolag som tillverkar vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner.

Av fondförvaltande fondbolag krävs ett kraftfullt hållbarhetsåtagande

För planering och genomförande av investeringarna anlitar Finlands Bank en extern tjänsteleverantör, som tar fram analyser om hur föremålen för investeringarna uppfyller internationella hållbarhetsnormer. Det slutgiltiga beslutet om att utesluta en emittent från investeringsverksamheten av hållbarhetsskäl fattas av Finlands Banks interna arbetsgrupp för ansvarsfulla investeringar.

Som ett led i investeringsverksamheten investerar Finlands Bank dessutom i gröna och sociala obligationer samt i obligationer med hållbarhetsprofil och skuldebrev emitterade av utvecklingsbanker.

Finlands Bank anlitar externa experter för att göra investeringar i aktier och fastigheter via fonder. Banken investerar endast i fonder där de förvaltande fondbolagen har gjort ett kraftfullt och genomskinligt åtagande för hållbarhet. Dessutom utgår Finlands Bank från att fondbolagen påverkar de företag de investerar i så att dessa tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna.

Finlands Bank undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

I december 2019 undertecknade Finlands Bank FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI).

Genom att underteckna principerna förband sig Finlands Bank till att bygga in de olika hållbarhetsaspekterna i investeringsprocesser och ägarpraxis och rapportera om framstegen i verksamheten.

Åtagandet att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar befäster Finlands Banks existerande praxis för ansvarsfulla investeringar.Följande artikel

Hantering av Finlands Banks finansiella risker