Finlands Bank sörjer för tillgången till och utgivningen av kontanter i Finland. Banken svarar både för kontantförsörjningen i Finland och för betalningssystemens utveckling och säkerhet.

För en välfungerande ekonomi krävs ett funktionssäkert och pålitligt finansiellt system. Finlands Bank tillhandahåller betalsystem- och säkerhetshanteringstjänster för deltagarna i bankens delsystem och bidrar till utvecklingen av tjänsterna.

Omvärldsförändringarna på betalningsmarknaden och skillnaderna i nationell praxis tvingar fram enhetliga system och rutiner för euroområdet.

Finlands Bank engagerar sig i förändringen i egenskap av övervakare av betalnings- och clearingsystemen i Finland genom att sörja för systemens funktionssäkerhet och effektivitet.

Plattformsekonomins insteg i finansbranschen medför nya risker för den finansiella stabiliteten

De stora teknologiföretagen som tillämpar plattformsekonomiska lösningar, såsom Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft och Alibaba, har börjat utöka sin verksamhet med finansiella tjänster och betalningar.

BigTech-företagen påverkar den finansiella sektorn också genom att tillhandahålla molntjänster för banker och andra traditionella aktörer.

Trendens betydelse för den finansiella sektorn är ännu liten, men på grund av sin storlek måste aktörerna tas på allvar från första början: de besitter en potential att strukturera om hela finansbranschen och kan samtidigt ge upphov till risker för den finansiella stabiliteten.

Kontaktlösa betalningar minskade kontantbetalningarna, sekundsnabba betalningar vinner terräng

Finansbranschen måste kunna leverera livsviktiga betaltjänster också i sådana situationer där den normala förmedlingen av betalningar är tillfälligt begränsad. Digitaliseringsutvecklingen ökar betydelsen av att skapa beredskap för cyberhot.

År 2019 kartlade Finlands Banks betalningsråd nuläget för omedelbara betalningar och utmaningarna med dem. Med omedelbara eller sekundsnabba betalningar är det, såsom namnet säger, möjligt att föra över pengar mellan konton sekundsnabbt dygnet runt.

Möjligheten till kontaktlösa betalningar har lett till att kontantbetalningarna har minskat i Finland. Under 2019 minskade utbudet av kontanttjänster på bankkontoren ytterligare, men tillgången till kontanter och den lokala cirkulationen i 3 000 kontantställen i butiker ökade mätt i euro.Följande artikel

De globala teknologi-jättarna vinner insteg i finanssektorn