Finlands Bank tillhandahåller betalsystem- och säkerhetshanteringstjänster för deltagarna i bankens delsystem och bidrar till utvecklingen av tjänsterna.

Finlands Bank producerar betalsystemtjänster via sitt delsystem TARGET2-Suomen Pankki, där 24 finansinstitut med verksamhet i Finland och de övriga nordiska länderna hade ett konto vid utgången av 2019.

Antalet förmedlade betalningar i TARGET2-Suomen Pankki ökade, medan värdet minskade

Under 2019 förmedlades i genomsnitt 2 060 betalningar till ett värde av 45 miljarder euro dagligen via TARGET2-Suomen Pankki. Antalet transaktioner per dag ökade från året innan med 24 %, medan deras värde minskade med 6 %.

Finlands andel av samtliga betalningar i TARGET2 var antalsmässigt 0,60 % och mätt i värde 2,27 %. Utöver tillträde till TARGET2-systemet tillhandahåller Finlands Bank i TARGET2-Securities-systemet bankerna kassakonton för likviditetsbehov i samband med avveckling av värdepapperstransaktioner.

Finlands Bank deltar aktivt i reformen av systemen

Vid sidan av den normala driften uppdateras och utvecklas systemen kontinuerligt. Finlands Bank deltog under 2019 aktivt i centralbankernas tester av den nya TARGET2-versionen och samordnade testerna mellan deltagarna i bankens delsystem.

I sitt BoF-CMS-Cola-system hanterar Finlands Bank förutom betalsystemtjänster säkerheter för centralbankskrediter till bankerna. Under 2019 gjordes en viktig uppdatering i systemet, när hanteringen av belåningsbara banklån som penningpolitiska motparter ställt som säkerhet hos Finlands Bank fogades till systemet.

TARGET2 och TARGET2-Securities slås samman 2021

Finlands Bank deltar i Eurosystemets marknadsinfrastrukturprojekt och stöder deltagarna i sitt delsystem med övergången till de nya tjänsterna.

Projektet för sammanslagning av TARGET2 och TARGET2-Securities framskred under 2019 som planerat. Marknadsaktörerna gör allt aktivare förberedelser för övergång till det nya systemet i samarbete med centralbankerna.

I projektet byggs ett nytt system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (RTGS) som ska ersätta det nuvarande TARGET2-systemet. Samtidigt förnyas reglerna och rutinerna för systemet. Det nya systemet tas i bruk i slutet av 2021.

Utvecklingen av Eurosystem Collateral Management System håller tidtabellen

Arbetet för att utveckla det nya systemet Eurosystem Collateral Management System (ECMS) avancerade under 2019 planenligt. Systemet kommer att sättas i drift 2022.

Syftet med projektet är att överföra säkerhetshanteringen av centralbankens krediter till bankerna till ett gemensamt system.

Till de nya systemet ansluts i sinom tid utöver centralbankerna också deras penningpolitiska motparter samt de värdepapperscentraler i euroområdet som deltar i TARGET2-Securities.