Finlands Bank svarar för den centrala finansmarknadsstatistiken. Tillförlitlig statistik och aktuella analyser bidrar till att identifiera utmaningarna i en föränderlig omvärld och skapa en noggrann bild av verksamheten på finansmarknaden och i ekonomin.

Sammanställning av statistik är en av Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Statistiken tillgodoser användarnas informationsbehov genom att avbilda alla viktiga samhällsfenomen och spegla de föränderliga omständigheterna. Finlands Bank utvecklar aktivt statistikfunktionen för att svara på användarnas behov av information.

Mer omfattande information från finansinstituten

Utlåningen utanför kreditinstitutssektorn ökar. Övriga finansinstitut erbjuder alternativ till de traditionella finansieringskanalerna. Av den anledningen beslutade Finlands Banks direktion i mars 2019 att utvidga statistikinsamlingen inom finansinstitutssektorn.

Finlands Bank samlar i fortsättningen in mångsidigare uppgifter om finansförmedlingen utanför kreditinstituten. Den utvidgade statistikrapporteringen omfattar t.ex. bankernas finansbolag och bolag som tillhandahåller konsumtionskrediter.

Den nya datainsamlingen uppfyller internationella och nationella statistikkrav och erbjuder möjligheter till mer djupgående analys av den finansiella stabiliteten och penningpolitiken.

Statistiken ger en bättre bild av hushållens och företagens skuldsättning och breddar synen på förändringarna i finansieringskanalerna.

Den snabba ökningen av övriga kreditförmedlare förutsätter ny statistik

Finlands Bank har enligt lag rätt att av kredit- och finansinstituten och andra aktörer på finansmarknaden få de upplysningar som behövs för att banken ska kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

Arbetet för att utvidga insamlingen av statistik inleddes med att fastställa rapporteringsfrekvensen och omfattningen av statistikinsamlingen efter företagets storlek. Samarbetet med rapportörerna började 2019.

Finlands Banks experter kartlade ämnet med hjälp av befintliga källor och skrev om saken i blogginlägg om snabblångivare (på finska) och dold skuld (på finska) och i en analysartikel (på finska). Av gjorda enkäter framgår att finansieringskällorna blivit mer diversifierade, även om kreditinstituten fortfarande är den viktigaste källan till finansiering för hushåll och företag.

De aggregerade balansräkningarna för övriga kreditförmedlare utgjorde 9,9 miljarder euro vid utgången av 2018, när övriga kreditförmedlare under offentligt ägande räknas bort. Kreditinstitutssektorns balansräkning var i jämförelse 63 gånger så stor, dvs. 625 miljarder euro.

Övriga kreditförmedlares andel av utlåningen har emellertid vuxit de senaste åren. Framför allt snabblångivarnas fordringar har ökat kraftigt. Genom ägandeförhållandena räknas de största övriga kreditförmedlarna alltjämt till kreditinstitutssektorn (diagram 12).

Finlands Bank publicerade öppna data och nya visualiseringar av statistik

Till stöd för beslutsfattandet behövs allt mer finfördelade uppgifter. Finlands Bank publicerade ny statistik bl.a. om hushållens upplåning via tjänsten för öppna data i april 2019.

Det publicerade materialet innehåller uppgifter om kreditinstitutens utlåning till hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer, företag och bostadsbolag. Nya uppgifter är exempelvis de genomsnittliga återbetalningstiderna för lån och den årliga ökningen i inlåningen. Det är också möjligt att bläddra i materialet med det redan tidigare lanserade dashboard-verktyget (på finska).

Finlands Bank lanserade en ny visualisering (på finska) av investerings- och kapitalfonderna sommaren 2019. Samtidigt sammanställde Finlands Bank uppgifterna om sparande och investering i en statistikpublikation. Nu har statistikanvändarna tillgång till ett mer digert statistikmeddelande varje kvartal.

Finlands Bank utvecklar aktivt den europeiska centralbanksstatistiken

Eurosystemets största pågående statistikprojekt AnaCredit, dvs. arbetet med att upprätta en gemensam kreditdatabas, har avancerat till driftsättningsfasen. Europeiska centralbanken samlade in statistik av centralbankerna i EMU-medlemsländerna och öppnade diskussionen om kraven i det gemensamma regelverket för kvalitetssäkring.

De nationella centralbankerna inom EMU har för avsikt att inom det gemensamma regelverket för kvalitetssäkring fastställa tillfredsställande kvalitetsgränser för de inrapporterade uppgifterna. Arbetet i Finlands Bank inriktades 2019 på kvalitetssäkring av uppgifterna och instruktioner till rapportörerna.

Den snabba förändringen i betalningssystemen och betalningssätten återspeglas i statistikkraven. Mobila betalningar blir allt vanligare och Finlands Bank uppdaterade rapporteringskraven för att tillgodose detta användarbehov.

Finlands Bank deltog aktivt i beredningen av europeisk lagstiftning om nya krav för betalningsstatistiken. Kartläggningen av användarbehoven och kostnadsnyttoanalysen slutfördes 2019.