Finlands Bank bidrar till att upprätthålla finansiell stabilitet. Banken analyserar riskerna i det finansiella systemet, deltar i makrotillsynspolitiken och producerar finansiell statistik.

Finlands Bank analyserar hoten mot den finansiella stabiliteten

Finlands Bank sörjer för sin del för ett funktionssäkert och effektivt finanssystem i Finland. Banken identifierar och analyserar de risker och sårbarheter som, ifall de realiseras, kunde hota stabiliteten i hela det finansiella systemet. Målet är att upprätthålla en effektiv finansförmedling och därigenom främja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd på lång sikt.

Hushållens höga skuldsättning och strukturella sårbarheter i banksektorn har identifierats som potentiella källor till risker för den finansiella stabiliteten i Finland. Finland har en stor och koncentrerad banksektor i förhållande till ekonomin, och enskilda stora kreditinstitut har därför stor betydelse för det finansiella systemet och hela ekonomin. Bankerna är också exponerade för likartade utlånings-, investerings- och upplåningsrisker.

Risker avvärjs med hjälp av makrotillsynspolitik

Risker för den finansiella stabiliteten kan motverkas genom makrotillsynsverktyg som sätts in i tid. I Finland beslutar Finansinspektionens direktion om de makrotillsynsåtgärder som vidtas för att stärka kreditinstitutens och hushållens ekonomiska buffertar i händelse av att riskerna realiseras. Finlands Bank deltar aktivt i beredningen av makrotillsynspolitiken, bedömningen av dess utfall och utvecklingen av nya makrotillsynverktyg.

Finlands Bank samarbetar intensivt med övriga myndigheter och institutioner för att främja den finansiella stabiliteten både på nationell och internationell nivå. Samarbetet stöder utvecklingen av reglering, tillsyn och krishantering för det finansiella systemet. Viktiga projekt i Europa är arbetet kring bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Finlands Bank sammanställer och utvecklar statistik

Finlands Bank svarar för den centrala finansmarknadsstatistiken. Tillförlitlig statistik bidrar till att skapa en noggrann och aktuell bild av det finansiella systemets funktion. Genom att aktivt utveckla statistiken tillgodoser centralbanken såväl sina egna som övriga användares informationsbehov.

Viktiga områden för statistikutveckling i Finland är sammanställning av statistik om bolag som tillhandahåller konsumtionskrediter och om vissa andra finansförmedlare och nya distributionskanaler för statistik inom ramen för Finlands Banks och Finansinspektionens tjänst för öppna data. Den gemensamma kreditdatabasen är i sin tur ett betydande utvecklingsprojekt på europeisk nivå.Följande artikel

Viktigt att identifiera riskerna för den finansiella stabiliteten i tid