Direktionen föreslår bankfullmäktige att Finlands Banks vinst, 319 752 865,89 euro, disponeras så att 131 752 865,89 euro överförs till reservfonden enligt 21 § 2 mom. i lagen om Finlands Bank och återstoden, 188 000 000,00 euro, reserveras för statens behov.

Helsingfors den 25 februari 2020

 

FINLANDS BANKS DIREKTION

Marja Nykänen, vice ordförande

Tuomas Välimäki

Kimmo Virolainen

./. Jutta Koivisto