Det primära målet för Eurosystemets penningpolitik är att upprätthålla en stabil prisnivå i euroområdet. Med prisstabilitet avses en årlig konsumentprisökning som ligger nära men under 2 % på medellång sikt. Då förblir penningvärdet i stort sett oförändrat och köpkraften stark.

Eurosystemet består av de nationella centralbankerna i euroområdet och Europeiska centralbanken (ECB). Som medlem av Eurosystemet deltar Finlands Bank i beredning, beslut och genomförande av den gemensamma penningpolitiken för euroområdet. Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn är medlem av ECB-rådet, som är det högsta beslutande organet i Eurosystemet.

Prisstabilitet bildar grunden för hållbar ekonomisk tillväxt. Då inflationen, dvs. den årliga konsumentprisökningen, ligger nära men under 2 % på medellång sikt, hålls penningvärdet i stort sett oförändrat och köpkraften stark.

Eurosystemet har upprätthållit prisstabilitet både genom att höja eller sänka styrräntan, dvs. priset på bankernas utlåning eller inlåning hos centralbanken, och genom att vidta s.k. extraordinära penningpolitiska åtgärder.

ECB-rådet införde under 2019 penningpolitiska lättnader av varierande slag

Under 2019 var inflationen i euroområdet fortsatt dämpad och inflationsutsikterna låga.

ECB-rådet reagerade på det svaga ekonomiska läget genom att vid upprepade tillfällen införa penningpolitiska lättnader av varierande slag. En expansiv penningpolitik bidrar till att säkerställa gynnsamma finansiella förhållanden i euroområdet inom alla sektorer av ekonomin.

Under 2019 sänkte rådet inlåningsräntan till −0,5 %, såg över vägledningen om styrräntorna, inledde den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner, införde ett tudelat system för inlåningsräntan och återupptog nettotillgångsköpen inom det utökade programmet för tillgångsköp (20 miljarder euro/mån). Nettotillgångsköpen hade avslutats i december 2018.

I december meddelade ECB-ordföranden Christine Lagarde att ECB inleder en översyn av sin penningpolitiska strategi. Målet för strategiöversynen är att säkerställa att ECB på bästa sätt kan nå de uppställda målen och driva medborgarnas intressen i euroområdet.

Penningpolitiken fortsatt ackommoderande under de närmaste åren

ECB:s utövade under 2019 en ackommoderande penningpolitik. En expansiv penningpolitik bidrar till ett rikligt utbud av bankkrediter och underlättar tillgången till finansiering inom alla sektorer av ekonomin. Målet är att stödja en stadig återgång av inflationen till en nivå som ligger nära men under 2 % på medellång sikt.

Den ekonomiska tillväxten i euroområdet var fortsatt dämpad under slutet av 2019 och inflationen låg. Enligt Eurosystemets experters framtidsbedömningar i december kommer inflationen dock att ta fart och närma sig inflationsmålet under de närmaste åren.

ECB-rådet framhöll att penningpolitiken behöver vara fortsatt ackommoderande under en längre tid framöver.

Referensräntorna på penningmarknaden reformerades 2019

Referensräntorna är offentliga räntor som används som beräkningsgrund för bland annat lån, derivat och andra finansieringsavtal. De vanligaste referensräntorna inom EU, Eonia och Euribor, reformerades under 2019.

Europeiska centralbankens nya referensränta för inlåning över natten €STR infördes parallellt med Eonia från och med början av oktober. För Euriborräntorna har en ny beräkningsmetod utarbetats, och den började tillämpas fullt ut under sista kvartalet 2019.

Finlands Bank deltog under 2019 intensivt i beredningen av en referensräntepolicy och medverkar också i kvalitetskontrollen av €STR.Följande artikel

Europeiska centralbankens penningpolitik och penningpolitiska beredning 2019