Referensräntorna på penningmarknaden, Eonia och Euribor, reformerades 2019. Europeiska centralbankens nya referensränta för inlåning över natten €STR infördes parallellt med Eonia från och med början av oktober. Samtidigt knöts värdet av Eonia till €STR. För Euriborräntorna infördes i sin tur en ny beräkningsmetod. Den nya beräkningsmetoden började tillämpas fullt ut under sista kvartalet 2019.

Referensräntorna är offentliga räntor som används som beräkningsgrund för bland annat lån, derivat och andra finansieringsavtal. De speglar i allmänhet upplåningskostnaderna på vissa marknader.

För finländarna är Euriborräntorna de mest bekanta referensräntorna. De används bland annat för att fastställa räntan i bostadslåneavtal. Vid sidan av Eonia är Euriborräntorna de mest använda referensräntorna inom EU. Såväl Eonia som Euriborräntorna reformerades 2019.

Nya referensräntan €STR infördes parallellt med Eonia

Europeiska centralbankens (ECB) nya referensränta för inlåning över natten €STR (Euro short-term rate) publicerades för första gången den 2 oktober 2019.

€STR infördes parallellt med referensräntan Eonia, som administreras av Europeiska penningmarknadsinstitutet (European Money Market Institute, EMMI). Eonia tjänar i likhet med €STR som ett mått på räntan för inlåning över natten i euroområdet. Samtidigt knöts Eonia till €STR till ett värde av €STR + 8,5 räntepunkter, som gäller till dess att Eoniaräntan slutgiltigt slopas den 3 januari 2022.

Anledningen till reformen är referensvärdesförordningen från 2016, som ställde nya krav på referensvärdena. Syftet med den nästan två och ett halvt år långa övergångstiden är att säkerställa ett smidigt utbyte av referensräntorna för inlåning över natten.

€STR ett mått på räntan för inlåning över natten

€STR är ett mått på den genomsnittliga ränta (på finska)som bankerna betalar för icke säkerställda krediter i euro som de lånar upp över natten på den institutionella penningmarknaden. €STR är en viktig referensränta framför allt för derivatmarknadens funktion. Dessutom ger den information om penningpolitikens genomslag på penningmarknaden.

€STR grundar sig på ECB:s lagenligt insamlade penningmarknadsstatistik (Money Market Statistical Reporting, MMSR), som sammanställs på basis av 50 stora europeiska bankers dagliga rapporter om sin penningmarknadsverksamhet. För beräkning av €STR används sådan icke säkerställd inlåning över natten hos de rapporterande bankerna som består av enskilda krediter på minst en miljon euro. €STR fastställs som det volymvägda medelvärdet för inlåning över natten med tre decimalers noggrannhet efter borträkning av den 25 % av lånen som har den lägsta och den 25 % som har den högsta räntan.

ECB publicerar €STR kl. 8.00 mellaneuropeisk tid varje dag då betalsystemet TARGET2 håller öppet. Den publicerade räntan speglar alltid situationen under föregående arbetsdag.

Vid rikligt likviditetsöverskott ligger €STR under ECB:s inlåningsränta

I ett finansiellt läge som präglades av ett likviditetsöverskott höll sig €STR stabilt under ECB:s inlåningsränta. Genomsnittsräntan för €STR, som började publiceras den 2 oktober, var −0,54 % under 2019. Ränteskillnaden mellan €STR och ECB:s inlåningsränta var i genomsnitt ca −0,04 procentenheter, dvs. −4 räntepunkter. Eonia låg däremot ca 3 räntepunkter ovanför ECB:s inlåningsränta under 2019 innan den knöts till €STR vid början av oktober (diagram 7).

Nivåskillnaden mellan €STR och Eonia beror på att €STR beräknas på inlåning till bankerna inte enbart från andra banker utan också från andra finansinstitut. Endast bankerna har tillträde till Eurosystemets inlåningsfacilitet, medan andra finansinstitut måste sätta in sina medel i bankerna. I ett läge med ett rikligt likviditetsöverskott behöver bankerna inte konkurrera om denna typ av inlåning för att uppfylla sina kapitalkrav, utan de fakturerar aktörerna för tjänsten genom att ta emot inlåning till en ränta som ligger under ECB:s inlåningsränta.

Finlands Bank deltar i kvalitetskontrollen av €STR

Eurosystemet kontrollerar riktigheten av de uppgifter som används som beräkningsgrund för €STR för att referensräntan så noggrant som möjligt ska spegla den rådande räntenivån för inlåning över natten. Finlands Bank deltar i kvalitetskontrollen genom att kontrollera de uppgifter som de rapporteringsskyldiga bankerna i Finland lämnar in. Av de finländska bankerna var endast Nordea rapporteringsskyldig 2019.

Utöver kvalitetskontrollen deltog Finlands Bank under 2019 intensivt i utformningen av en referensräntepolicy inom en av Eurosystemets arbetsgrupper.

Metoden för beräkning av Euriborräntorna reformerades

Euriborräntorna är liksom €STR referensräntor som mäter genomsnittspriset på icke säkerställd finansiering i euro på den institutionella penningmarknaden. Euriborräntorna, som finländare bäst känner till eftersom de används i bostadslån, är också livsviktiga för derivatmarknadens funktion.

Europeiska penningmarknadsinstitutet EMMI äger inte bara Eonia utan också Euriborräntorna. ECB publicerar Euriborräntor med löptider från en vecka till ett år kl. 11.00 mellaneuropeisk tid varje dag då  TARGET2 håller öppet.

Tidigare uppfyllde Euriborräntorna inte kraven i referensvärdesförordningen från 2016, eftersom de före reformen hade baserat sig enbart på panelbankernas expertbedömningar och inte på verklig handel på marknaden. På grund av referensvärdesförordningen skapade EMMI en ny metod för att fastställa Euribornoteringarna, varefter de reformerade Euriborräntorna godkändes av den finansiella tillsynsmyndigheten i Belgien (FSMA) vid början av juli.

Den nya metodiken är ett slags hybridmetod (på finska), där panelbankernas räntenoteringar för varje enskild Euriborränta i första hand grundar sig på fastställda lån. Om volymen av fastställda lån inte är tillräckligt stor, tas också tidigare fastställda lån eller lån med annan löptid än löptiden för den aktuella Euribornoteringen till grund för noteringen. Om inte heller det lyckas, tas andra väsentliga marknadsdata eller bankens expertbedömningar till grund för noteringen.

Då räntenoteringarna från bankerna har erhållits används den mittersta 70 % av noteringarna för att beräkna referensräntan. I beräkningen fastställs Euriborräntorna utgående från en enkel genomsnittsränta med tre decimalers noggrannhet.

Den nya beräkningsmetoden började tillämpas fullt ut under sista kvartalet 2019

Panelbankerna började övergå till den nya ränteberäkningsmetoden under andra kvartalet 2019, och i slutet av november meddelade EMMI att övergångsfasen hade slutförts.

Vid tiden för övergång till den nya metoden ser fluktuationerna i Euriborräntorna under dagen ut att ha ökat något. De ökade fluktuationerna förklaras dock eventuellt delvis av upprepade förändringar i förväntningarna på ECB:s styrräntor mot slutet av 2019 (diagram 8).Följande artikel

De penningpolitiska nettotillgångsköpen återupptogs