Omvärldsförändringarna på betalningsmarknaden och skillnaderna i nationell praxis tvingar fram enhetliga system och rutiner för hela euroområdet. Gemensamma system och rutiner behövs för att förmedla betalningar mellan bankerna.

Finlands Bank engagerar sig i förändringarna på betalningsmarknaden i egenskap av övervakare av betalnings- och avvecklingssystemen i Finland genom att sörja för systemens funktionssäkerhet och effektivitet.

Betalningsrådet främjar omedelbara betalningar

Finlands Banks betalningsråd är ett samarbetsorgan som sammanför de organisationer som representerar användarna och producenterna av betaltjänster och de största bankerna och myndigheterna med ansvar för betaltjänster.

År 2019 publicerade betalningsrådet e-boken Maksamisen reaaliaikaistuminen Suomessa – pikamaksaminen (på finska)  (”Betalningar i realtid i Finland – sekundsnabba betalningar”), som kartlägger nuläget för omedelbara betalningar och utmaningarna med dem. Dessutom bevakade betalningsrådet aktivt effekterna av det nya betaltjänstdirektivet (PSD2) och utvecklingen av tillgången till kontanttjänster i Finland.

Betalningsrådets arbete presenterades för den stora allmänheten vid det årliga betalningsforumet (på finska), som i maj arrangerades för trettonde gången. Huvudteman på forumet var betalningar i realtid och säkra betalningar.

Viktigt att skapa beredskap för systemstörningar

Betalningsförmedling hör till de fundamentala funktionerna i samhället. Det är därför av största vikt att tillgången till de samhällsbärande betalnings- och avvecklingssystemen kan säkerställas också vid allvarliga störningar.

Finanssektorn måste kunna leverera livsviktiga betaltjänster i sådana situationer där den normala förmedlingen av betalningar är tillfälligt begränsad. Digitaliseringsutvecklingen ökar framför allt betydelsen av att skapa beredskap för cyberhot.

Under 2019 deltog Finlands Bank tillsammans med övriga finansiella aktörer aktivt i beredskapsarbetet kring betalnings- och avvecklingssystemen i Finland.

Övervakning säkerställer välfungerande system

Finlands Bank svarar för övervakningen av de för Finland viktiga betalningssystemen samt clearing- och avvecklingssystemen för värdepapper.

Övervakningen av betalningssystemen sker i regel i samarbete med Eurosystemet. Finlands Bank fortsatte också att medverka i övervakningen av centrala motparter (CCP) inom ramen för det internationella övervakningssamarbetet.

Den betalnings- och avvecklingssystemsimulator som utvecklats och upprätthålls av Finlands Bank används inom Eurosystemet och i många andra länder som ett verktyg för övervakning av betalnings- och avvecklingssystemen. Simulatorn utnyttjas för att bedöma systemens effektivitet och risker och utvärdera idéer till utveckling av systemen.

Finlands Bank beviljade 2019 tillsammans med övriga myndigheter värdepapperscentralen Euroclear Finland ny auktorisation i enlighet med förordningen om värdepapperscentraler.

Finlands Bank arrangerade under året för sjuttonde gången det internationella seminariet för experter inom analys och simulering av betalnings- och avvecklingssystem. Framträdande teman på 2019 års seminarium var stresstester av systemen och systemutvecklingsprojekt, likviditetsanalys och identifiering av kritiska deltagare.Följande artikel

Sedlar och kontantförsörjning