De nettotillgångsköp inom ramen för Eurosystemets köpprogram som hade avslutats i januari 2019 återupptogs i november. Finlands Bank deltar i genomförandet av köpprogrammen för offentliga värdepapper, företagsobligationer och säkerställda obligationer. I Finlands Banks balansräkning ökade innehavet av värdepapper som upphandlats i sådana penningpolitiska transaktioner till 46 miljarder euro.

Eurosystemets köpprogram för värdepapper består av ett köpprogram för offentliga värdepapper och tre köpprogram för den privata sektorns värdepapper. Köpprogrammen för den privata sektorn gäller värdepapper med bakomliggande tillgångar, företagsobligationer och säkerställda obligationer. Dessa köpprogram hör till de så kallade extraordinära åtgärderna inom penningpolitiken.

Eurosystemets värdepappersinnehav ökade genom köpprogrammen

Nettotillgångsköpen inom köpprogrammen avslutades i slutet av 2018. Mellan januari och oktober 2019 återinvesterade Eurosystemet endast kapital från sina förfallande värdepapper.

På sitt sammanträde i september 2019 beslutade Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) att utöver återinvesteringarna återuppta nettotillgångsköp i en genomsnittlig månatlig takt av 20 miljarder euro från och med november 2019.

ECB-rådet utgår från att nettotillgångsköpen fortsätter så länge det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas stimulerande effekt och upphör strax innan en höjning av styrräntorna inleds.

Då tillgångar som förvärvats inom programmen för värdepappersköp förfaller fortsätter återinvesteringarna av det återbetalda kapitalet till fullt belopp även långt efter det att ECB-rådet har börjat höja styrräntorna, och i vilket fall som helst så länge som det behövs för att upprätthålla ett gynnsamt likviditetsläge och en mycket ackommoderande penningpolitik.

I programmet för värdepappersköp ökade Eurosystemets innehav från 2 570 miljarder euro till 2 580 miljarder euro under 2019. Innehaven från köpprogrammet för offentliga värdepapper uppgick till 2 103 miljarder euro och innehaven från köpprogrammen för den privata sektorns värdepapper till 477 miljarder euro. Historiska tidsserier över köpprogrammet finns tillgängliga på ECB:s webbplats.

Finlands Bank deltar också i genomförandet av köpprogrammet för företagsobligationer

Finlands Bank har genomfört värdepappersköp inom alla program med undantag av köpprogrammet för värdepapper med bakomliggande tillgångar. Under 2019 ökade innehavet av penningpolitiska värdepapper i Finlands Banks balansräkning från 45,6 miljarder euro till 46 miljarder euro (på finska).

I köpprogrammet för offentliga värdepapper köpte Finlands Bank finländska statsobligationer och obligationer utgivna av Finnvera och Kommunfinans. Under 2019 köpte Finlands Bank inga obligationer utgivna av europeiska institutioner. Vid årets slut uppgick värdet av statsobligationer och obligationer utgivna av statsbundna institutioner i Finlands Banks balansräkning till 29,3 miljarder euro. I beloppet ingår innehav från värdepappersmarknadsprogrammet (SMP) för 0,6 miljarder euro. Beloppet av obligationer utgivna av europeiska institutioner i balansräkningen var 3 miljarder euro.

Finlands Bank var en av de sex centralbanker inom Eurosystemet som genomförde köpprogrammet för företagsobligationer för Eurosystemets räkning. Enligt Eurosystemets beslut svarar Finlands Bank inte endast för förvärv av finländska företagsobligationer i köpprogrammet utan också för köp av obligationer utgivna av estniska, irländska, lettiska, litauiska och österrikiska företag. Finlands Bank köpte obligationer både av banker i Finland och av sådana internationella banker som anlitas som motparter i bankens förvaltning av sina egna finansiella tillgångar.

I köpprogrammet för säkerställda obligationer koncentrerade sig Finlands Bank på den finländska marknaden för säkerställda obligationer. Innehaven från köpprogrammen för den privata sektorns värdepapper uppgick vid årets slut till 13,7 miljarder euro, av vilket 7,4 miljarder euro bestod av säkerställda obligationer och 6,3 miljarder euro av företagsobligationer.

Värdepapperslånen minskade jämfört med tidigare år

Eurosystemet lånar vid behov värdepapper från köpprogrammen tillbaka till marknaden. Värdepapperslånen ska bidra till marknadslikviditeten för euroområdets obligationer. Utlåningen genomförs decentraliserat inom Eurosystemet.

Finlands Banks värdepappersinnehav kunde lånas ut mot värdepapperssäkerheter via värdepapperslåneprogram som drivs av förvaringsinstitutet Euroclear Bank. Finlands Bank bedrev också bilateral utlåning av värdepapper som förvärvats inom köpprogrammet för offentliga värdepapper. Utlåningen skedde mot kontant säkerhet. Värdepapperslånen minskade från tidigare år, eftersom likviditeten på interbankmarknaden i euroområdet i stort sett räckte till för att täcka efterfrågan på utlåning.