Mn euro 31.12.2019 31.12.2018
TILLGÅNGAR
1 Guld och guldfordringar 2 135 1 767
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 7 932 7 116
Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 1 961 1 905
Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar 5 971 5 211
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 325 478
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 227 777
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 4 648 8 648
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 1 4
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 47 789 48 182
Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 45 946 45 496
Andra värdepapper 1 843 2 687
8 Fordringar inom Eurosystemet 62 604 44 513
Andel i ECB 159 144
Fordringar motsvarande överföring av valutareserver 736 728
Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet 4 908 4 035
Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) 56 800 39 606
9 Övriga tillgångar 591 760
Euroområdets mynt 33 27
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 111 118
Övriga omsättningstillgångar 36 112
Diverse 411 503
Summa tillgångar 126 250 112 246
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Mn euro 31.12.2019 31.12.2018
SKULDER
1 Utelöpande sedlar 21 712 20 215
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 90 403 76 933
Löpande räkningar (inkl. kassakrav) 65 127 61 719
Inlåningsfacilitet 25 276 15 214
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1
4 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 158 600
5 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 1 376 2 989
6 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet
8 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 1 468 1 446
9 Skulder inom Eurosystemet
10 Övriga skulder 47 72
11 Värderegleringskonton 3 268 2 470
12 Avsättningar 4 757 4 636
13 Kapital och reserver 2 741 2 654
Grundfond 841 841
Reservfond 1 900 1 813
14 Årets vinst 320 230
Summa skulder 126 250 112 246