Mål- och resultatstyrning 2017–2019

I Inflytande och servicekompetens

Strategisk riktlinje

1. Finlands Banks inflytande vilar på konkurrenskraftig kompetens och forskning som kombinerar det makroekonomiska perspektivet med det finansiella.

Kvalitetsviktat publikationsindex för forskningen

Målvärde
> 32
12/2017
25
12/2018
32
12/2019
52
Strategisk riktlinje

2. Finlands Bank sörjer för sin del för servicenivån på finansmarknaden och i marknadsinfrastruktur en och tillhandahåller sina kunder konkurrenskraftiga centralbankstjänster.

Centralbankstjänstern as kvalitet ur användarnas perspektiv

Målvärde
≥ 95 % av de svarande nöjda
12/2017
93 %
12/2018
92 %
12/2019
98 %

Kundenkät om kontanttillgången och kontanternas kvalite

Målvärde
≥ 4
12/2017
4,0
12/2018
4,0
12/2019
4,1
Strategisk riktlinje

3. Allmänhetens förtroende för Finlands Bank och kunskapen om Finlands Banks och Eurosystemets verksamhet ökas genom effektiv och riktad information.

Resultat av Omnibusenkät som genomförs av Taloustutkimus

Målvärde
Övre kvartilen för jämförelsegruppen
12/2017
3/12
12/2018
3/12
12/2019
3/12

Nätbesök (klickningar) på Finlands Banks webbplats

Målvärde
Stigande trend
12/2017
1,6 miljoner
12/2018
1,6 miljoner
12/2019
1,6 miljoner

II Effektiv resursanvändning och kapitaltäckning

Strategisk riktlinje

4. Finlands Banks finansiella tillgångar förvaltas säkert och räntabelt i enlighet med internationella åtaganden och krishanteringsbehov.

Andel statsobligationer och centralbanksinlåning i investeringsportföljen

Målvärde
≥ 45 %
12/2017
Nytt mätetal
12/2018
Nytt mätetal
12/2019
62 %

Ränteavkastning på finansiella tillgångar som överstiger centralbanksräntan för placeringsvalutorna

Målvärde
> 0; 5 års glidande medelvärde
12/2017
0,40 %
12/2018
0,41 %
12/2019
0,47 %
Strategisk riktlinje

5. Målet är en stabil vinstutdelning till staten utan att kapitaltäckningen äventyras.

Reservfond + avsättningar i procent av riskerna i balans-räkningen

Målvärde
Målet för avsättningarna en tillräckligt stark balansomslutning i alla lägen
12/2017
5 734 mn euro
12/2018
5 850 mn euro
12/2019
6 066 mn euro

Vinstutdelning

Målvärde
Stabil vinstfördelning
12/2017
104,0 mn euro
12/2018
143,0 mn euro
12/2019
188,0 mn euro
Strategisk riktlinje

6. Finlands Bank hör till de effektivaste centralbankerna inom EU.

Summa årsverken för personalen (fasta, tidsbundna och tillfälliga anställningar)

Målvärde
2019: ≤ 387,9
12/2017
379
12/2018
370
12/2019
372

Avdelningarnas verksamhetskostnader totalt

Målvärde
2019: ≤ 61 mn euro
12/2017
53,4 mn euro
12/2018
54,2 mn euro
12/2019
56,3 mn euro

III Välfungerande interna processer

Strategisk riktlinje

7. Finlands Bank utvecklar löpande kvaliteten i sina analytiska och operativa processer.

Uppfyllelse av kriterierna enligt måloch resultatkontrakten

Målvärde
≥ 93 %
12/2017
76 %
12/2018
61 %
12/2019
69 %
Strategisk riktlinje

8. Finlands Banks informations- och kommunikationstekni k skapar förutsättningar för expertarbete och inflytande på spets-nivå.

Betyg för IT-verktyg och tjänster

Målvärde
≥ 93 % av de svarande nöjda
12/2017
94 %
12/2018
93 %
12/2019
92 %

ICT-tillgänglighet för kommunikationstekni ska tjänster och innehållshanteringstjä nster (24/7)

Målvärde
≥ 99 %
12/2017
99,9 %
12/2018
99,8 %
12/2019
99,9 %

Antal allvarliga störningar

Målvärde
0
12/2017
0
12/2018
0
12/2019
0

IT-innovationer som enligt avdelningens bedömning har ökat produktiviteten, andel avdelningar som har uppfyllt målet

Målvärde
= 100 %
12/2017
100 %
12/2018
100 %
12/2019
100 %
Strategisk riktlinje

9. Finlands Banks verksamhet är ekologiskt hållbar.

Totala utsläpp/verksamhetskostnader (energiförbrukning)

Målvärde
Fallande trend
12/2017
61,2 kg CO2 - utsläpp/ energi- förbrukning
12/2018
59,4 kg CO2- utsläpp/ energi- förbrukning
12/2019
50,6 kg CO2 - utsläpp/ energi- förbrukning

IV Framtidsbyggande

Strategisk riktlinje

10. Finlands Bank utvecklar sin kompetens och professionella konkurrenskraft.

Årlig uppfyllelse av personliga utvecklingsplaner

Målvärde
God uppfyllelse för över 80 % av planerna
12/2017
85 %
12/2018
88 %
12/2019
80 %

Utbildningsindex

Målvärde
> 6,1
12/2017
6,2
12/2018
6,3
12/2019
6,3
Strategisk riktlinje

11. Finlands Bank sörjer för personalens välbefinnande på lång sikt.

Ledarskapsindex ligger över resultatet för jämförelsegruppen

Målvärde
2017: ≥ 3,8; 2018: ≥ 3,7; 2019: ≥ 71,4 *Ny utförare och ny bedömningsskala för arbetsklimatundersökningen.
12/2017
3,9
12/2018
3,8
12/2019
70,8*

Arbetsklimatindex ligger över resultatet för jämförelsegruppen

Målvärde
2017: ≥ 3,5; 2019: ≥ 70,6 *Ny utförare och ny bedömningsskala för arbetsklimatundersökningen.
12/2017
3,6
12/2018
-
12/2019
70,9*

Andel chefer bland dem som representerar minoritetskönet

Målvärde
Stigande trend
12/2017
36 %
12/2018
34 %
12/2019
42 %

Sjukfrånvaro

Målvärde
Under 3,5 %
12/2017
2,6 %
12/2018
3,3 %
12/2019
2,4 %