Finlands Banks genomslagskraft bygger på sakkunskap och forskning. Banken tar objektivt ställning till ekonomiska frågor i Finland och globalt.

Målet med Finlands Banks ekonomisk-politiska uttalanden är att sörja för prisstabilitet, en balanserad ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet.

Under de senaste åren har åtgärder för att bromsa upp klimatförändringen blivit ett viktigt tema.

Finlands offentliga finanser har stärkts, men de uppvisar fortfarande ett underskott

Under 2019 betonade Finlands Bank betydelsen av ett tillfredsställande handlingsutrymme i Finlands offentliga finanser och en välbalanserad kostnadsutveckling.

Ekonomin i Finland är alltjämt inne i en brytningsfas, som kräver anpassning till strukturella förändringar på grund av befolkningens åldrande och de ekonomiska bakslagen sedan 2007.

Läget i Finlands offentliga finanser är bättre än för fem år sedan, men de uppvisar fortfarande ett underskott. En höjning av sysselsättningsgraden bland befolkningen i arbetsför ålder och ökad produktivitetstillväxt skulle främja utsikterna för de offentliga finanserna på lång sikt. Utbildningsnivån bland unga vuxna har börjat sjunka, vilket är exceptionellt i internationell jämförelse och oroväckande för Finland.

Goda förutsättningar för fortsatt ekonomisk tillväxt trots avmattning

Finlands Bank gav 2019 ut två omfattande prognoser för Finlands ekonomi. Enligt prognoserna kommer högkonjunkturen i Finlands ekonomi att vika och den ekonomiska tillväxten att sakta in. Trots det är förutsättningarna för fortsatt tillväxt goda i Finland. Under åren framöver kommer den inhemska efterfrågan att vara den viktigaste drivkraften för ekonomisk tillväxt i Finland.

Prognoserna spelar en viktig roll i beredningen och genomförandet av penningpolitiken, eftersom de penningpolitiska åtgärderna påverkar inflationen med viss eftersläpning.

Aino-modellen, som avbildar funktionen i den finländska samhällsekonomin, är det viktigaste verktyget för upprättande av Finlands Banks prognos för Finlands ekonomi.

Finlands Bank är en uppskattad internationell samarbetspartner

Finlands Bank är en aktör med internationellt inflytande. Banken svarar för Finlands kontakter med Internationella valutafonden (International Monetary Fund, IMF) och är medlem av EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté (Economic and Financial Committee, EFC).

I likhet med tidigare år upprätthöll Finlands Bank nära kontakter med centralbankerna i de övriga nordiska länderna och till exempel de baltiska länderna under 2019. Banken fortsatte också utbildningssamarbetet med den ryska centralbanken.

Ett omfattande urval av Finlands Banks forskningsbidrag publicerades i internationella publikationer under 2019.Följande artikel

Finlands Bank och den ekonomiska politiken i Finland 2019