Finlands Bank gav 2019 ut två omfattande prognoser för Finlands ekonomi. Enligt prognoserna kommer högkonjunkturen i Finlands ekonomi att vika och den ekonomiska tillväxten att sakta in.

Under 2019 försämrades utsikterna för den globala ekonomin ytterligare. Den ökade osäkerheten började bromsa upp den ekonomiska tillväxten i Finland allt mer.

Ekonomiska prognoser nödvändiga för den penningpolitiska beredningen

Penningpolitiska åtgärder påverkar ofta inflationen och andra makroekonomiska fenomen med viss eftersläpning. Som underlag för penningpolitiken behövs därför en uppfattning om det ekonomiska läget flera månader eller rent av år fram i tiden, där de aktuella besluten börjar inverka. Beredningen av euroområdets penningpolitik och utvärderingen av dess effekter kräver därför oberoende och analytisk bedömning av den ekonomiska utvecklingen under åren framöver.

Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning svarar för att ta fram prognosen över den finländska ekonomin i samarbete med Europeiska centralbanken (ECB) och Eurosystemet.

Eftersom det primära syftet med Finlands Banks prognoser är att ligga till grund för euroområdets gemensamma penningpolitiska beredning och beslut, tas prognosen för den finländska ekonomin fram som en del av de makroekonomiska framtidsbedömningarna för hela Eurosystemet. Den makroekonomiska prognosen är också nära kopplad till prognosen för de offentliga finanserna och den kortsiktiga inflationsprognosen.

Högkonjunkturen viker och tillväxten i Finland saktar in

I sina prognoser 2019 konstaterade Finlands Bank att högkonjunkturen viker och tillväxten saktar in. De två viktigaste orsakerna till avmattningen i ekonomin är den rådande globala osäkerheten och tillbakagången på Finlands viktigaste exportmarknader.

I prognosen i juni bedömde Finlands Bank att den ekonomiska tillväxten sjunker till 1,6 % under 2019. Enligt denna prognos var den väntade BNP-tillväxten för 2020 1,5 %, och beräknades under 2021 sjunka ytterligare till 1,3 %. Osäkerheten i den globala ekonomin väntades minska investeringarna, vilket skulle ha försvagat efterfrågan på Finlands export ute i världen.

Enligt prognosen var Finlands förutsättningar för tillväxt fortfarande goda på grund av den ackommoderande penningpolitiken i euroområdet och konsumenternas ökade köpkraft tack vare den goda sysselsättningsutvecklingen.

I december 2019 reviderade Finlands Bank ner tillväxtprognosen till följd av att utsikterna i euroområdet och andra viktiga exportmarknader försämrades ytterligare. Också företagens och hushållens förtroende fortsatte att sjunka mot slutet av året. I denna prognos förutspådde banken att Finlands ekonomi växer med 1,3 % under 2019 och att tillväxten saktar in ytterligare till 0,9% under 2020.

Avmattningen i den ekonomiska tillväxten i Finlands viktiga handelspartnerländer blir dock tillfällig. Också Finlands ekonomi får draghjälp av den successiva återhämtningen av tillväxten i euroområdet och världsekonomin. Enligt prognosen i december ökar den ekonomiska tillväxten till 1,1 % under 2021 och stiger till 1,3 % under 2022.

Inhemsk efterfrågan drivkraften för Finlands tillväxt under åren framöver

Trots uppsvinget på exportmarknaden kommer den inhemska efterfrågan att vara den viktigaste drivkraften för ekonomisk tillväxt i Finland under de närmaste åren. Däremot blir nettoexportens bidrag till den ekonomiska tillväxten i genomsnitt blygsam.

Hushållens köpkraft stärks av den fortsatt goda sysselsättningen och en högre inkomstnivå. Även om privata investeringar börjar stödja tillväxten i slutet av prognosperioden, stannar de totalt sett på en svag nivå. Bostadsbyggandet minskar och ökningen i de produktiva investeringarna är långsam. Tillväxten får visserligen stöd av den offentiga efterfrågan under de närmaste åren.

Inflationen väntas förbli dämpad. Avmattningen i den ekonomiska tillväxten och den expansiva finanspolitiken skapar ett djupare underskott i de offentliga finanserna och ökar den offentliga skulden.

Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt

Trots att högkonjunkturen viker ner och den ekonomiska tillväxten saktar in, är förutsättningarna för fortsatt tillväxt goda. Penningpolitiken är fortsatt ackommoderande och finanspolitiken har blivit mer expansiv.

Prognoserna för Finlands ekonomi under 2019 omges av en ökad osäkerhet till följd av den internationella ekonomin. Tillväxten på exportmarknaden kan bli långsammare än beräknat. Däremot kan inhemska faktorer, såsom investeringar och privat konsumtion, utvecklas gynnsammare än väntat.

Modeller vitala för prognosarbetet och den ekonomiska analysen

Finlands Bank har en lång tradition av att använda modeller som avbildar samhällsekonomin i prognosarbetet och i bedömningen av olika penningpolitiska alternativ. Det viktigaste verktyget för upprättande av Finlands Banks prognos för Finlands ekonomi är Aino-modellen.

Aino-modellen är en s.k. dynamisk stokastisk allmän jämviktsmodell som grundar sig på ekonomisk teori och har estimerats med nationalräkenskapsdata för Finland. Modellen avbildar den finska samhällsekonomins funktion. Modellen är ett matematiskt ekvationssystem som har omvandlats till datorkod. Ekvationerna beskriver sambanden mellan de viktigaste makroekonomiska variablerna i Finlands ekonomi.

Under 2019 fortsatte Finlands Bank det arbete för att omarbeta Aino-modellen som inleddes 2017. Projektets syfte är att utveckla Aino-modellen för att bättre fånga upp den finländska bostadsmarknaden och bankernas bostadslån till hushållen. Kontinuerlig utveckling av modellerna utgör en väsentlig del av prognosarbetet vid Finlands Bank.

I det ekonomiska prognos- och uppföljningsarbetet utnyttjade Finlands Bank i hög grad också kortsiktiga indikatormodeller. Indikatormodellerna används för att beräkna BNP-utvecklingen på kort sikt.

Finlands Banks prognoser väcker intresse i medierna

Finlands Banks webbplats Euro & talous (på finska) är den huvudsakliga publikationskanalen för bankens prognoser och andra aktuella artiklar om Finlands ekonomi.

Finlands Bank kompletterar prognospublikationen med en regelbunden konjunkturrapport, som beskriver den senaste utvecklingen i Finlands ekonomi. Utöver dessa gav Finlands Bank under 2019 ut aktuella artiklar som underlag för prognosarbetet och uppföljningen av ekonomin. Artiklarna behandlade bland annat de offentliga finanserna, bostadsmarknaden, investeringar, arbetsmarknaden, produktivitetsutvecklingen och hushållen.

Förutom de ekonomiska prognoserna spred Finlands Bank under 2019 aktivt information om den finländska ekonomin till olika medier, inklusive sociala medier. Finlands Banks prognoser väckte ett stort intresse. Prognoserna fick stor uppmärksamhet både i riksmedierna och i de sociala medierna under året.

De många föredragen om Finlands ekonomi för bankens externa intressenter i Finland och utomlands bidrog också till att sprida ekonomisk information och öka dess synlighet under 2019.Följande artikel

Finlands Banks forskning under 2019