Internationellt samarbete är en viktig del av Finlands Banks verksamhet (diagram 21). Finlands Bank deltar i internationella och europeiska institutioners och kommittéers verksamhet och har ett nära samarbete med centralbankerna i andra länder.

Se Finlands Bank i ECB- och EU-organ och i andra internationella organisationer (pdf).

Finlands Bank svarar för Finlands kontakter med Internationella valutafonden

Internationella valutafonden (International Monetary Fund, IMF) är en organisation som består av 189 medlemsländer. Dess uppgift är att främja internationellt samarbete, öppen och regelbaserad internationell handel, hållbar ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet. Finlands Bank svarar för Finlands kontakter med IMF.

Chefdirektör Olli Rehn är Finlands representant i IMF:s styrelse, som är valutafondens högsta beslutande organ.

Finlands Bank utövar inflytande i IMF:s verksamhet också i den nordisk-baltiska valkretsen, som i IMF:s direktion representeras av en gemensam direktionsmedlem. Till uppdraget valdes 2019 chefen för Finlands Banks ledningssekretariat Mika Pösö för en treårig mandatperiod från 2020 till 2022. Länderna i valkretsen bereder gemensamma ställningstaganden i policyfrågor som behandlas av IMF:s direktion. Finlands Bank och finansministeriet deltar tillsammans i beredningen av ställningstagandena.

Valkretsens verksamhet styrs av den nordisk-baltiska monetära och finansiella kommittén (Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee, NBMFC), där vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen är medlem.

Internationella valutafondens möten är viktiga forum för internationellt samarbete

Under 2019 deltog Finlands Bank i IMF:s vår- och årsmöten. I samband med dessa viktiga internationella samarbetsforum sammanträdde också valutafondens rådgivande internationella monetära och finansiella kommitté (International Monetary and Financial Committee, IMFC). Diskussionerna gällde de globala ekonomiska utsikterna, den globala finansiella stabiliteten och aktuella ekonomisk-politiska utmaningar. Vid höstens årsmöten representerades de nordiska och baltiska länderna i IMFC av Finlands finansminister Mika Lintilä.

Under 2019 präglades diskussionerna på IMF:s möten i synnerhet av den globala ekonomiska avmattningen och oron över det internationella samarbetets nuläge och framtid. Den nya verkställande direktören i IMF sedan hösten,Kristalina Georgieva, betonade i sina anföranden behovet av att trygga multilateralismen, öka hållbarheten i världsekonomin, utrota ojämlikhet och öka beredskapen inför klimatförändringen.

Läs om stämningarna under IMF:s och Världsbankens årsmöten i chefdirektörens blogg (på finska).

Finlands Bank medverkar i arbetet inom i Europeiska unionens institutioner och kommittéer

Finlands Bank är medlem i EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté (Economic and Financial Committee, EFC). Kommittén har till uppgift att främja samordningen av den ekonomiska politiken mellan medlemsländerna och delta i beredningen av arbetet i Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin).

EFC sammanträdde 2019 åtta gånger i sin fullständiga sammansättning, som omfattar centralbankerna. Kommittén diskuterade bland annat läget i det europeiska finansiella systemet, utvecklingen av bank- och kapitalmarknadsunionen, bekämpning av penningtvätt, hållbara investeringar och innovationer på finansmarknaden. Kommittén beredde också gemensamma policyfrågor inför internationella möten och diskuterade aktuella internationella teman, såsom behoven i samband med utvecklingen av den globala finansiella arkitekturen.

Under 2019 deltog Finlands Bank i arbetet inom flera EU-kommittéer och institutioner som främjar stabiliteten i bank- och finanssystemet. Viktigast av dem är Europeiska systemrisknämndens (European Systemic Risk Board, ESRB) styrelse, där Finlands Banks chefdirektör är medlem. Systemrisknämnden behandlade 2019 bland annat risker för den finansiella stabiliteten i EU, makrotillsynspolitiken i medlemsländerna, cybersäkerheten i det finansiella systemet samt utvecklingen inom övervakningen av den kommersiella fastighetsmarknaden.

Under 2019 arrangerade Finlands Bank i samråd med systemrisknämnden och RiskLab Finland den femte konferensen med fokus på analys av systemrisker.

Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) främjar samarbete och dialog mellan centralbankerna

Finlands Banks chefdirektör deltar i BIS regelbundna centralbankschefsmöten. På mötena diskuteras utvecklingen av och aktuella frågor inom världsekonomi och finansmarknad samt ärenden som är viktiga för centralbanksverksamheten.

Särskilda teman under 2019 var bland annat kapitalrörelserna och finansiella cykler, tillgången till finansiella tjänster, digitaliseringen av finansmarknaden och extraordinära penningpolitiska åtgärder.

Chefdirektör Rehn deltog i BIS årliga konferens, där temat var den digitala ekonomin och finansiella innovationer.Han var ordförande för sessionen om de realekonomiska konsekvenserna av finansiella innovationer.

Finlands Banks samarbete med de övriga nordiska centralbankerna

Finlands Bank har nära kontakter med de övriga nordiska centralbankerna. De nordiska centralbankscheferna samlas årligen för att behandla aktuella frågor och händelser inom centralbanksverksamheten.

År 2019 möttes centralbankscheferna i Uppsala i Sverige, där de diskuterade bland annat bolånemarknaden och frågor kring betalningssystem och penningtvätt.

I likhet med tidigare år främjades samarbetet mellan experterna på Finlands Bank och de övriga nordiska länderna också under 2019 genom olika evenemang som involverade många avdelningar.

Utbildningssamarbetet med den ryska centralbanken fortsätter

Finlands Bank har länge bedrivit utbildningssamarbete med den ryska centralbanken. Samarbetet har tagit sig uttryck i utbildningsträffar på Finlands Bank för experter från ryska centralbanken och i vissa fall gästföreläsningar som Finlands Banks experter hållit i Ryssland.

Under 2019 arrangerade Finlands Bank två utbildningar tillsammans med den ryska centralbanken. Båda utbildningarna ägde rum vid Finlands Bank. Teman för utbildningsträffarna var personalförvaltning, strategisk planering och projektledning.Följande artikel

Mångsidig kommunikation främjar det ekonomiska kunnandet