Under 2019 förberedde sig Finlands Bank för Europeiska centralbankens översyn av den penningpolitiska strategin, som inleds 2020. Forskningen vid Finlands Bank bidrar betydligt till detta uppdrag. Finlands Banks forskningsarbeten publicerades under 2019 i flera högklassiga vetenskapliga tidsskrifter. Banken stod också värd för flera internationella vetenskapliga konferenser.

Tyngdpunkterna i Finlands Banks forskningsverksamhet ligger på penning- och makrotillsynspolitik, makroekonomi, finansmarknaden och dess reglering och tillväxtekonomierna.

Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning förberedde sig för Europeiska centralbankens (ECB) översyn av den penningpolitiska strategin som inleds 2020 genom att arrangera forskningsseminarier för direktionen och utnyttja penningpolitiska modeller på ett mångsidigt sätt. Finlands Bank har redan tidigare bedrivit forskning om ECB:s definition av prisstabilitet och symmetrin i penningpolitiska reaktioner. Under 2019 framhölls temat starkt också i ECB:s egen kommunikation.

Finlands Banks forskningsinstitut för transitionsekonomier (BOFIT) fortsatte bland annat att analysera den ekonomiska avmattningen i Kina och de ökande riskerna i landets finansiella system. Dessutom undersöktes konsekvenserna av handelskriget ur flera olika synvinklar.

Finlands Banks forskningsarbeten i internationella tidskrifter

Ett primärt mål för Finlands Banks forskningsverksamhet är att ge ut forskningsartiklarna i internationella väl ansedda referentgranskade tidskrifter. Forskning som gjorts vid Finlands Bank 2019 publicerades i flera internationellt högtstående vetenskapliga tidskrifter. Förteckning över publicerade forskningar (ej uttömmande):

Gene Ambrocios forskningsarbete ”Rational Exuberance Booms” publicerades i Review of Economic Dynamics. Forskningen behandlar mekanismer som leder till överhettning i ekonomin.

Zuzana Fungáčová var en av medförfattarna till forskningsartikeln ”Persistent and transient inefficiency: Explaining the low efficiency of Chinese big banks”. I artikeln konstateras att kostnadseffektiviteten i de stora statsägda kinesiska bankerna är permanent svag. Ineffektiviteten beror således på strukturella faktorer. Forskningen publicerades i China Economic Review.

Eeva Kerolas forskningsarbete ”In Search of Fluctuations: Another Look at China’s Incredibly Stable GDP Growth Rates” publicerades i Comparative Economic Studies. I forskningen konstateras att Kinas officiella BNP-statistik överskattar landets ekonomiska tillväxt åtminståne allt sedan 2012.

Juha Kilponen bidrog till forskningen ”Comparing Fiscal Consolidation Multipliers across Models in Europe”, som publicerades i International Journal of Central Banking.

Maritta Paloviita var en av medförfattarna till forskningen ”Cognitive Abilities and Inflation Expectations” som utkom i AEA Papers and Proceedings.

Markus Sihvonens artikel ”Market Selection with idiosyncratic uncertainty” analyserade hur irrationella och atypiska investerare påverkar obligationsmarknaden. Artikeln publicerades i Journal of Economic Theory.

Seppo Honkapohjas artikel ”Price level targeting with evolving credibility” publicerades i Journal of Monetary Economics. Honkapohja skrev artikeln tillsammans med Kaushik Mitra (University of Birmingham) under sin tid som direktionsmedlem i Finlands Bank.

Laura Solanko och Zuzana Fungáčová var medförfattare till artikeln ”Banking in the Transition Countries of Central, Southern, and Eastern Europe and the Former Soviet Union”. Artikeln publicerades i den senaste upplagan av den renommerade boken Oxford Handbook of Banking.

Finlands Bank publicerade totalt 50 diskussionsrapporter 2019

BOFIT och Finlands Banks forskningsenhet publicerade vardera 25 diskussionsunderlag under 2019.

Många av Finlands Banks nya forskningsprojekt hänför sig till penningpolitiska strategier vid nollräntegränsen och därmed också till ECB:s strategiöversyn, som inleds 2020. Finlands Bank genomförde också en enkätundersökning om bankernas kapitalkrav riktad till ledande forskare inom området. Flera av BOFITs nya forskningsprojekt handlade om de stora strukturella förändringarna i den kinesiska ekonomin, t.ex. inom banksektorn.

I publikationsserien Bank of Finland Economics Review som började utkomma 2017 publiceras analyser, rapporter och småskalig forskning. BOFIT ger också ut publikationsserien Policy Brief.

Presentation av Finlands Banks forskningsarbeten utanför banken

Finlands Banks forskningsarbeten presenterades under 2019 i Eurosystemets modellerings - och prognosarbetsgrupper och forskningsnätverk, vid forskningschefernas möten, i kommittén för internationella förbindelser, i Baselkommitténs arbetsgrupp för forskning och vid ett flertal andra evenemang i Finland och utomlands.

Anställda vid Finlands Bank publicerade 2019 fyra blogginlägg på webbportalen VoxEU. Finlands Banks forskningsarbeten uppmärksammades förutom i finska medier också i bland annat Bloomberg News, Moscow Times och Handelsblatt.

Konferenser i Finland och utomlands

Finlands Bank arrangerar årligen flera vetenskapliga konferenser om aktuella policyfrågor. Under 2019 var Finlands Bank arrangör och medarrangör i följande vetenskapliga konferenser:

I mars arrangerade Finlands Bank konferensen Workshop on Empirical Macroeconomics i Saariselkä. Huvudtalare på konferensen var research fellow Fabio Canova från forskningsenheten, Òscar Jordà från Federal Reserve Bank of San Francisco och Barbara Rossi från University of Pompeu Fabra.

På våren arrangerade Finlands Bank ett festseminarium om den monetära ekonomin och institutionerna på finansmarknaden med anledning av doktor Juha Tarkkas pensionering.

I april organiserade BOFIT i München workshopen Banking and Institutions om sambanden mellan banksystem och institutioner i samarbete med universitetet i Strasbourg och det tyska IFO-institutet. Huvudtalare var professor Hans Degryse från KU Leuven.

I juli arrangerade Finlands Bank under ledning av chefdirektör Olli Rehn ett penningpolitiskt seminarium under titeln Monetary policy and future of EMU. Föreläsare på seminariet var bland annat ECB:s chefsekonom Philip Lane, vice centralbankschef Richard Clarida från amerikanska centralbanken och den kinesiska centralbankschefen Yi Gang.

I augusti organiserade Finlands Bank tillsammans med Fordham University och City University of Hong Kong en internationell konferens om den ekonomiska utvecklingen i Kina. Konferensens tyngdpunkt låg på den kinesiska ekonomins integration i den globala ekonomin.

I september ordnade Finlands Bank två evenemang. Chefdirektör Rehn stod värd för evenemanget Technological upheaval and labour markets med bland annat professorerna Laura Tyson och John Zysman från Berkeley universitet och doktor Terhi Maczulskij från Näringslivets forskningsinstitut (Etla) som talare. Finlands Bank arrangerade också konferensen Post-crisis policy challenges and implications for macro modelling i arbete med The European Money and Finance Forum (SUERF). Huvudtalare var professor Frank Schorfheide från University of Pennsylvania och doktor Stijn Claessens från Banken för internationell betalningsutjämning (BIS).

I oktober arrangerade Finlands Bank konferensen Monetary economics and reality i samarbetemed Centre for Economic Policy Research (CEPR). Huvudtalare var professor Andrei Shleifer från Harvarduniversitet.

Under 2019 stod Finlands Bank också värd för Economic Policy Panel som hålls två gånger per år i EU:s ordförandeland.

I Finlands Bank hölls under 2019 också tiotals kortare arbetsseminarier där bankens egna forskare och gästforskare presenterade sina forskningsämnen.Följande artikel

Internationellt samarbete vid Finlands Bank