Målet för Finlands Banks tillgångsförvaltning är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande investeringar som ställs på centralbanken med beaktande av riskerna i investeringsverksamheten och principen om ansvarsfulla investeringar.

Genom sin tillgångsförvaltning säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och förmågan att vid behov stödja likviditeten i banksystemet. De risklimiter som fastställts för investeringarna och investeringsverksamheten garanterar en säker förvaltning av de finansiella tillgångarna. Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att bära de risker som banken exponeras för i sin verksamhet.

Finlands Banks finansiella tillgångar består av mångsidiga investeringar

Under 2019 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 11 miljarder euro. De bestod av direkta investeringar i räntebärande värdepapper i euro och andra valutor, investeringar i aktie- och fastighetsfonder, bankens guldreserv och särskilda dragningsrätter (SDR) i Internationella valutafonden.

Finlands Banks investeringar i räntebärande värdepapper styrs av en investeringspolicy som årligen fastställs av bankens direktion.

Utöver portföljen av räntebärande värdepapper förvaltar Finlands Bank en portfölj av långsiktiga investeringar. På dessa investeringar tillämpas ett högre avkastningskrav och ett lägre likviditetskrav än på övriga finansiella tillgångar.

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar under 2019 var 9,3 %, dvs. ca 971 miljoner euro.Följande artikel

Finlands Banks tillgångsförvaltning