En stabil prisnivå, säkra betalningssystem och ett välfungerande finansiellt system främjar hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd för finländarna.

Finlands Banks vision är att vara känd som en framåtblickande och effektiv centralbank och en konstruktiv och inflytelserik medlem av Eurosystemet.

Finlands Bank arbetar mot sin vision genom att

  1. bygga sitt inflytande på expertis, integritet och forskning
  2. säkerställa tillgången till konkurrenskraftiga centralbankstjänster i Finland
  3. för sin del sörja för servicenivån på finansmarknaden och i den finansiella infrastrukturen
  4. upprätthålla en tillfredsställande kapitaltäckning och likviditet med hänsyn till sina uppgifter och fullgöra sin ekonomiska redovisningsskyldighet mot det finländska samhället
  5. sörja för att dess arbetsprocesser är högklassiga, tekniskt avancerade och hållbara
  6. bygga upp sin kompetens och professionella konkurrenskraft för morgondagens värld samtidigt som banken sörjer för personalens välbefinnande på lång sikt.

Finlands Banks utmaningar i den närmaste framtiden

Finlands Banks främsta utmaningar i den närmaste framtiden gäller den penningpolitiska strategin, arbetet för den finansiella stabiliteten, den digitala betalningsrevolutionen och ekonomisk-politisk påverkan. Dessutom krävs insatser av centralbanken för att bekämpa klimatförändringen.

Den penningpolitiska strategin

Den penningpolitiska omvärlden har förändrats. Vikande produktivitetstillväxt, befolkningens åldrande och efterdyningarna av finanskrisen har fått räntorna att sjunka kraftigt och det penningpolitiska handlingsutrymmet att krympa. Inflationen och inflationsförväntningarna har också sjunkit under ECB:s prisstabilitetsmål. Hoten mot miljöhållbarheten, liksom digitaliseringen, globaliseringen och förändringarna i de finansiella strukturerna, har likaså bidragit till omvandlingen av den penningpolitiska omvärlden och transmissionen av penningpolitiken till ekonomin. Att förutsättningslöst kunna bedöma betydelsen av dessa faktorer utgående från forskningsrön och analyser utgör en utmaning för den pågående översynen av den penningpolitiska strategin.

Arbetet för den finansiella stabiliteten

De traditionella bankernas och övriga aktörers affärsmodeller och roller är stadda i förändring. Finansmarknaden är mycket internationell och de nordiska kopplingarna starka. Myndighetssamarbetet väntas öka ytterligare i betydelse. Fortsatt viktiga prioriteringar i arbetet för den finansiella stabiliteten är att bedöma utfallet av makrotillsynspolitiken och bredda verktygslådan för makrotillsyn.

Den digitala betalningsrevolutionen

Den digitala betalningsrevolutionen sätter myndigheternas kompetens och förmåga att styra och övervaka utvecklingen av betalningssystemen på prov. Teknologins snabba framfart formar om hela fintech-fältet och bankernas affärsmodeller. Samtidigt minskar användningen av kontanter som betalningsmedel, nya snabbetalningsformer tas i bruk och cyberriskerna ökar. En viktig fråga inom betalningsområdet är också försörjningsberedskapen.

Ekonomisk-politisk påverkan

Finlands Bank bidrar med fakta och forskningsrön från sitt eget verksamhetsområde som underlag för den inhemska debatten och de ekonomisk-politiska besluten. Bankens påverkansarbete i hemlandet fokuserar bland annat på utsikterna för de offentliga finanserna, strukturella reformer och kostnadskonkurrenskraften. Också inom EU behövs strukturella reformer och arbete pågår för att hitta lösningar till svagheterna i EMU.

Klimatförändringen

Klimatförändringen och åtgärderna mot den blev 2019 ett viktigt inslag i bedömningen av Finlands Banks strategiska risker, och hållbarhetsaspekterna gavs överlag ett större utrymme i centralbankens verksamhet.

Finlands Bank inledde en översyn av strategin

För att utveckla Finlands Banks verksamhet fattade direktionen i juni 2019 beslut om åtta strategiska spetsprojekt och uppdrag, som ska svara på Finlands Banks utmaningar i den närmaste framtiden. Flera av uppdragen genomfördes i samarbete med Finansinspektionen.

År 2019 gjordes också en bedömning av gränssnitten för samarbetet mellan Finlands Bank och Finansinspektionen. Arbetsfördelningen konstaterades vara lämplig och verksamheten i bägge myndigheterna resurseffektiv.

En systematisk kompetenskartläggning genomfördes för att identifiera prioriteringarna för kompetensutvecklingen på Finlands Bank. Till spetsområden valdes dataanalytik, utnyttjande av statistik och data och makrostabilitetsanalys. Fortsatta insatser görs också för att utveckla ledarskaps- och arbetsplatskompetensen.

Finlands Bank tar sig ansvarsfullt an sina utmaningar

Hösten 2019 utvärderade Finlands Bank sin verksamhet med avseende på dess konsekvenser för miljön, ekonomin och samhället. Utvärderingen utmynnade i ett hållbarhetsprogram, som banken fortsätter att leva efter 2020. Hållbarhetsprogramet fokuserar på hållbar tillväxt, påverkansinformation och hantering av klimatrisker.

Direktionen fattade också 2019 beslut om att inrätta en process för internationell ekonomisk politik. Processen ska stödja chefdirektören och övriga direktionsmedlemmar samt den av Finland utnämnda IMF-styrelsemedlemmen i deras internationella påverkansuppdrag.

Mot slutet av året inleddes förberedelser för att ta fram omvärldsscenarier och en framtidsvision för Finlands Bank. Scenarierna och visionen sträcker sig fram till 2030. Arbetet utförs 2020. Det är viktigt för Finlands Bank att genuint kunna driva medborgarnas och samhällets intressen också på lång sikt.

Finlands Banks verksamhet, värderingar och strategi

Mål- och resultatstyrningssystemet 2017–2019

Finlands Banks organisation

Hållbarhetsprogrammet