Finlands Bank bidrar till att bygga en socialt och ekologiskt hållbar framtid. Finlands Banks hållbarhetsprogram fokuserar på insatser för hållbar tillväxt, påverkan genom information och hantering av klimatrisker.

Finlands Bank införde ett hållbarhetsprogram vid slutet av 2019. Prioriterade områden i programmet är insatser för hållbar tillväxt, påverkan genom information och hantering av klimatrisker.

Hållbarheten vilar på Finlands Banks kärnverksamhet. Centralbankens primära mål är att upprätthålla prisstabilitet. Banken ska också för sin del sörja för ett välfungerande finansiellt system och säkra och inkluderande betalningssystem.

Finlands Bank intar också en framträdande roll i arbetet för att bygga ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle och därmed främja hållbarhetsmålen (diagram 23).

Prioriteringarna i hållbarhetsprogrammet

Tydliga mål har ställts upp för alla tre prioriterade områden i Finlands Banks hållbarhetsprogram.

Hållbar tillväxt och välfärd

 • Vi upprätthåller en stabil prisnivå.
 • Vi sörjer för stabiliteten i det finansiella systemet.
 • Vi främjar säkra och inkluderande betalningssystem.
 • Vi stöder EU:s allmänna ekonomiska politik och hållbarhetsmål.

Påverkansinformation och samarbete

 • Vi bidrar med fakta och forskningsrön som underlag för de ekonomisk-politiska besluten.
 • Vi är närvarande i samhällsdebatten och sprider information opartiskt.
 • Vi verkar som en del av vetenskapssamfundet.
 • Vi främjar finländarnas ekonomiska kunnande.

Hantering av klimatrisker

 • Vi investerar på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vår verksamhet är effektiv, ekonomisk och miljöhållbar.
 • Vi tar hänsyn till klimatrisker i övervakningen av den finansiella stabiliteten.
 • Vi minskar miljöpåverkan av kontanter och kontantförsörjning.

Indikatorer och rutiner till stöd för hållbarhetsprogrammet

Finlands Banks verksamhet styrs ur ett hållbarhetsperspektiv och effekterna av verksamheten bedöms mot hållbarhetsmålen. Till de viktigaste hållbarhetsindikatorerna på miljöansvarsområdet hör bland annat verksamhetsutsläpp i förhållande till verksamhetskostnader och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Finlands Bank sörjer för medarbetarnas arbetshälsa och kompetensutvecklingsmöjligheter samt för likabehandling på arbetsplatsen. De viktigaste hållbarhetsindikatorerna för personalpolitiken är bland annat arbetsklimat- och ledarskapsindex, antal chefer bland dem som representerar minoritetskönet och antal sjukfrånvarotimmar.

Genomförandet av hållbarhetsprogrammet styrs av Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma hållbarhetsnätverk, där vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen är ordförande. Nätverket skapar goda rutiner för en ändamålsenlig integration av de olika hållbarhetsdimensionerna i det dagliga arbetet.Följande artikel

Finlands Banks budget och verksamhetskostnader