Finlands Bank månar om ständig utveckling av medarbetarnas kompetens, ett gott arbetsklimat och balans mellan arbete och fritid. Banken deltar i utvecklingen av arbetslivet genom medverkan i den riksomfattande kampanjen Vastuullinen työnantaja (Ansvarsfull arbetsgivare).

Finlands Bank är en stabil och ansvarsfull arbetsgivare. Banken sysselsätter ca 360 experter med mångsidiga, utmanande och samhällsviktiga arbetsuppgifter (diagram 24). Finlands Bank månar om ständig utveckling av medarbetarnas kompetens, ett gott ledarskap och ett gott arbetsklimat liksom balans mellan arbete och fritid.

Finlands Bank uppmuntrar personalen att utnyttja flexibla arbetstidsformer, som gör det lättare för medarbetarna att förena arbete med fritid. Under 2019 ökade till exempel distansarbetet vid banken.

Kompetent och välmående personal

Finlands Bank följer upp personalens välbefinnande i arbetet genom regelbundna personalenkäter. Finlands Banks arbetsklimatindex var 70,9, vilket överskrider normen bland finländska experter, 70,6.

Finlands Bank satsade på en systematisk utveckling av personalens kompetens bland annat genom en organisationsomfattande kompetenskartläggning som i synnerhet fokuserade på att klarlägga framtida kompetensbehov. De personliga utvecklingsplanerna uppfylldes till 80 %.

Läs mer om hur det är att arbeta vid Finlands Bank

Hållbar utveckling

Finlands Bank bidrar till att förbättra det finländska arbetslivet genom att delta i den riksomfattande kampanjen Vastuullinen työnantaja (Ansvarsfull arbetsgivare) och har i likhet med andra deltagande arbetsgivare förbundit sig till att erbjuda allt bättre och ansvarsfullare arbetsupplevelser  för alla arbetstagare.

Utöver personalenkäten samlar banken också in medarbetarrespons för utveckling av sina interna processer på många andra sätt. Som en ny respons- och utvecklingskanal infördes onboarding-enkäter för nya medarbetare.

Utifrån responsen från medarbetarna förnyade Finlands Bank sin introduktionsprocess genom att införa ett faddersystem. För varje ny medarbete utses en egen fadder som har i uppgift att stödja medarbetarens integration på arbetsplatsen och förtrogenhet med det nya uppgiftsfältet.

En jämlik och jämställd arbetsplats

Finlands Bank har förbundit sig till att främja likabehandling, jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Banken vill erbjuda alla arbetstagare lika karriärmöjligheter.

Finlands Bank granskar den lönemässiga jämställdheten mellan kvinnor och män i förhållande till uppgifternas kravnivå. Medianlönen för kvinnor i förhållande till medianlönen för män på motsvarande kravnivåer var i genomsnitt 100% under 2019.

Minoritetskönets andel av cheferna följs upp som ett led i mål- och resultatuppföljningen. Andelen kvinnor och män i chefsuppdrag är 42 % respektive 58 %. Kvinnornas andel har ökat under de senaste åren.

Ansvarsfullt sommarjobb för unga

Finlands Bank är favoritarbetsgivaren för handelsstuderande och den populäraste arbetsgivaren inom den offentliga sektorn. Sysselsättning av unga är en del av bankens samhällsansvarsarbete. Finlands Bank erbjuder årligen ett 40-tal studerande sommarjobb i enlighet med principerna för kampanjen Vastuullinen kesäduuni (Ansvarsfullt sommarjobb).

Läs mer om erfarenheterna av sommarjobb på vår blogg (på finska)Följande artikel

Ansvarsfulla investeringar