De stora teknologibolagen som tillämpar plattformsekonomiska lösningar är på väg att expandera till finanssektorn. Dessa s.k. BigTech-företag har olika strategier, men det är uppenbart att de kommer att skapa nya konkurrens­konstellationer på finansmarknaden inom en nära framtid.

Eventuella konkurrensfördelar för BigTech-företagen är deras förmåga att agera globalt i förening med ett etablerat brett kundunderlag, ett starkt varumärke och förmåga att hämta och utnyttja data från olika tjänster. Dessutom kan deras spetskompetens inom teknologiutveckling återspeglas i kostnadseffektivitet, säkerhet eller en bättre kundupplevelse.

Plattformsekonomierna har potential att omstrukturera hela den finansiella sektorn

Med plattformsekonomi avses webbaserade och digitala lösningar för delning och utbyte av resurser mellan olika aktörer eller för produktion av tjänster.

Både kommersiella aktörer och frivilligorganisationer erbjuder plattformar för varierande ändamål. Kännetecknande för plattformarna är att olika aktörer producerar kompletterande produkter och tjänster enligt gemensamma spelregler för att skapa en enhetlig användarupplevelse.

De plattformsekonomiska lösningarna har potential att strukturera om hela den finansiella sektorn och var därför också föremål för analys vid Finlands Bank 2019.

BigTech-företagen, framför allt Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Alibaba och Tencent, fungerar enligt principerna för plattformsekonomi. Många av dem planerar att bygga ut sina domäner med finansiella tjänster och betalningar. De mest påfallande exemplen är Facebooks betaltjänster och Amazons företagskrediter till varuleverantörer som utnyttjar bolagets plattform.

Stort intresse för betalningsförmedlingsdata

BigTech-företagen har under de senaste tio åren vuxit och blivit störst i världen med marknadsvärde mätt. Deras ambition att utöka sin verksamhet med finansiella tjänster kan grovt indelas i målet dels att skapa ny affärsverksamhet, dels att höja kostnadseffektiviteten för betalningar i anslutning till den egentliga kärnverksamheten.

Eftersom BigTech-företagens totala omsättning uppgår till hundratals miljarder dollar om året, är även små förbättringar i företagets egen betalningsförmedling ett tillräckligt incitament för att utveckla nya betalningslösningar. Många BigTech-företag verkar emellertid ha satt upp ännu ambitiösare mål, och ett syfte är sannolikt också att utvidga affärsverksamheten till nya delområden.

Ett viktigt incitament är insamlingen av data om finansiella tjänster, framför allt data som uppstår vid förmedling av betalningar. BigTech-företagens styrka ligger i tillgodogörandet av data som hämtas från digitala tjänster och plattformar för att erbjuda kunderna skräddarsydda tjänster eller innehåll. Insamling av data om betalningsförmedling och andra eventuella finansiella tjänster skulle således passa väl in i BigTech-företagens affärsmodell.

Molntjänster är en viktig del av BigTech-företagens genomslag på marknaden

BigTech-företagens verksamhet i den finansiella sektorn består också i att tillhandahålla molntjänster för banker och andra traditionella aktörer. Molntjänster är en något diffus benämning på IT-tjänster som ger kundföretaget möjlighet att hantera, lagra och bearbeta data över nätet.

De traditionella finansiella aktörerna kan gå över till molntjänster genom att antingen överföra hela sin infrastruktur till molnet på en gång eller stegvis, funktion för funktion. Nya finansiella företag utnyttjar i sin tur redan nu molntjänster i stor utsträckning. Också de finansiella tjänster som BigTech-företagen själva tillhandahåller är baserade på molntjänster.

Även om BigTech-företagens betydelse för den finansiella sektorn ännu är liten, måste de på grund av aktörernas storlek tas på allvar från första början. BigTech-företagen besitter en stor potential att omstrukturera hela den finansiella sektorn och kan samtidigt komma att ge upphov till risker för den finansiella stabiliteten. Också användningen av BigTech-företagens molntjänster inom den finansiella sektorn vinner insteg på allt mer kritiska områden i affärsverksamheten.Följande artikel

För en välfungerande ekonomi krävs ett funktionssäkert och pålitligt finansiellt system