Finlands Bank sörjer för utgivningen och grossistdistributionen av kontanter i Finland och strävar för sin del efter att säkerställa tillgången till kontanter och möjligheterna att använda kontanter vid massbetalningar.

Finlands Bank följer och bidrar aktivt till utvecklingen av olika betalningssätt i Eurosystemet och strävar efter att sörja för säkra betalningar i Finland.

Distributionskanalerna för kontanter fortfarande tillfredsställande

Distributionsnätet för kontanter är fortfarande tillfredsställande i förhållande till behovet av kontanter. Antalet kontantautomater ökade under 2019 med 145, och vid årets slut var antalet automater 1 751. Enligt Finlands Banks konsumentenkäter var 2/3 av konsumenterna nöjda med kontantautomatnätverkets utbredning i oktober 2019 (diagram 13–14).

Bankerna har emellertid fortsatt att minska möjligheterna till uttag av kontanter på sina kontor. Tillgången till kontanter och den lokala cirkulationen i inemot 3 000 kontantställen inom handeln har ökat mätt i euro och kompenserat för bortfallet av distributionskanaler. Responsen från kunderna talar det oaktat för att problemen med tillgången till kontanter allt tydligare gäller glesbygden.

Utgivningen av 500-eurosedeln upphörde i början av 2019

Finlands Bank slutade ge ut 500-eurosedlar i februari 2019, i likhet med merparten av de övriga euroländerna. Österrike och Tyskland fick dispens att fortsätta distributionen av 500-eurosedlar till maj 2019. I beställningarna har 500-eurosedlarna huvudsakligen ersatts med 200-eurosedlar (diagram 15). Efter att utgivningen upphörde har 500-eurosedlar återlämnats och tagits ur omlopp i något långsammare takt än tidigare.

Det jämna flödet av återlämnade sedlar tyder på att 500-eurosedlar inte bara har använts för sparande utan också för större kontantbetalningar. Under 2019 återlämnades 500-eurosedlar till Finlands Bank till ett värde av drygt 200 miljoner euro netto.

I beställningarna och återlämningarna av 100-eurosedlar märks inga större förändringar, och de återlämnas fortfarande nettomässigt till Finlands Bank genom utländska turisters kontantbetalningar i Finland.

Kontaktlösa betalningar har lett till färre kontantbetalningar i Finland

Utgivningen av 50-eurosedeln, som är den vanligaste sedelvalören vid finländarnas kontantuttag, slog igen nytt rekord 2019. Årsökningen var totalt 850 miljoner euro (diagram 16). 50-eurosedeln distribueras allmänt via automaterna och förs även ut utanför landets gränser vid utlandsresor.

Utgivningen av 20-eurosedlar har likaså fortsatt att öka med cirka 100 miljoner euro, medan utgivningen av valörerna 5 och 10 euro, som huvudsakligen används som växelsedlar, har varit oförändrad. Användningen av snabba kontaktlösa kortbetalningar har emellertid trängt undan de mindre kontantbetalningarna.

Sedelbeställningarna och återlämningarna minskade när kontoret i Uleåborg stängde

Finlands Banks kontor i Uleåborg stängdes i mars 2019. Det har bidragit till att minska beställningarna och återlämningarna av sedlar. Motsvarande nedgång i beställningarna och återlämningarna inträffade efter 2012, när kontoren i Tammerfors och Kuopio lades ned (diagram 17).

Efter nedläggningen av Uleåborgskontoret har äkthets- och kvalitetssorteringen vid Finlands Banks kontor ersatts med s.k. depåhållning av kontanter i kontantförsörjningsbolagens egna lokaler. Tack vare den ökade depåhållningen har sedelsorteringen och återcirkuleringen hos de privata aktörerna ökat något.

Sedelsorteringen minskar, medan den lokala återcirkuleringen ökar

Sedelsorteringen i både Finlands Bank och kontantförsörjningsbolagen har minskat till följd av nedgången i användningen av kontanter som betalningsmedel i Finland (diagram 18). Värdetransportföretagens andel av den totala sedelsorteringen har i Finland legat rätt stabilt kring 60 %. Vid kontantförsörjningsbolagens sortering har återcirkuleringen av sedlar emellertid ökat med åren och utgör nu cirka 80 %.

Under 2019 har den lokala återcirkuleringen av sedlar ökat tack vare det nya depåsystemet Notes Held To Order (NHTO), som togs i bruk i mars. NHTO-systemet erbjuder privata kontantförsörjningsparter en möjlighet att förvara sedlar över natten i uppräkningscentraler utanför Finlands Bank utan räntekostnader. Detta förfarande motsvarar återlämning av kontanter till Finlands Bank, men utan transportkostnader för kontanterna.

Förekomsten av euroförfalskningar i Finland

Antalet förfalskade eurosedlar som påträffades i omlopp var i stort sett oförändrat 2019. I Finland påträffades sammanlagt 980 förfalskade sedlar och 952 förfalskade mynt (diagram 19). Under de senaste åren har 50-eurosedlar varit vanligast bland de påträffade förfalskningarna.

I Finland påträffas fortfarande mycket få falska sedlar i omlopp jämfört med de övriga euroländerna, eftersom affärerna ofta noggrant kontrollerar eurosedlarnas äkthet.Följande artikel

Finlands Bank deltar i utvecklingen av betalnings- och avvecklings¬systemen och säkerhetshanterings-tjänsterna