1. Ränteintäkter

Ränteintäkterna från hemmahörande utanför och i euroområdet uppgick till totalt 796,7 miljoner euro. Av detta utgjorde 144,7 miljoner euro ränteintäkter i utländsk valuta och 652,0 miljoner euro ränteintäkter i euro.

Räntan på inlåningsfaciliteten har hela året varit negativ, dvs. ränta har tagits ut på inlåning i centralbanken. Denna s.k. minusränta inflöt utöver på inlåning över natten också på innestående kassakravsmedel till den del som de överstiger kassakravet.

Räntan på ECBS-poster, dvs. fordran på ECB motsvarande överföring av valutareserver, skulden och fordran för ECB:s sedelandel, tilldelningen enligt kapitalfördelningsnyckeln och den åtföljande justeringen samt TARGET2-saldona motsvarar räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. På dessa inflöt inga ränteintäkter 2019, eftersom räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna var 0 % under hela året.

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2019 2018 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 114,2 89,3 24,9
Intäkter från diskonteringsinstrument 0,2 0,7 -0,5
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 2,2 1,8 0,4
Övriga ränteintäkter 19,9 16,1 3,8
Summa 136,5 107,9 28,7
Ränteintäkter i euro från hemmahörände utanför euroområdet (mn euro) 2019 2018 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 0,5 0,8 -0,3
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,0 0,5 -0,5
Övriga ränteintäkter 7,4 8,3 -0,9
Summa 7,9 9,5 -1,7
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2019 2018 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 7,8 9,6 -1,8
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,3 0,1 0,2
Summa 8,1 9,7 -1,6
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2019 2018 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper -1,9 -2,9 1,0
Intäkter från diskonteringsinstrument -0,4 -3,7 3,3
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,0 0,7 -0,6
Utdelningar från investeringar i euro 21,8 15,2 6,6
Ränteintäkter från ECBS-poster
Ränteintäkter från penningpolitiska poster
Ränteintäkter från penningpolitiska värdepapper 226,1 200,9 25,1
Ränteintäkter härrörande från negativa räntor på kreditinstitutens inlåning 387,5 380,0 7,5
Övriga ränteintäkter 11,1 6,5 4,6
Summa 644,1 596,6 47,6
Summa ränteintäkter (Mn euro) 2019 2018 Förändring
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet 136,5 107,9 28,7
Ränteintäkter i euro från hemmahörande utanför euroområdet 7,9 9,5 -1,7
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet 8,1 9,7 -1,6
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet 644,1 596,6 47,6
Summa 796,7 723,7 73,0

2. Räntekostnader

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2019 2018 Förändring
Räntekostnader för inlåning -0,2 -0,0 -0,2
Övriga räntekostnader -15,6 -13,4 -2,2
Summa -15,8 -13,4 -2,4
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2019 2018 Förändring
Räntekostnader för inlåning -0,0 -0,4 0,4
Övriga räntekostnader -0,0 -0,3 0,3
Summa -0,0 -0,7 0,7
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2019 2018 Förändring
Räntekostnader för penningpolitiska poster -24,9 -11,6 -13,2
Övriga räntekostnader -0,7 -1,3 0,6
Summa -25,6 -13,0 -12,6
Summa räntekostnader (mn euro) 2019 2018 Förändring
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet -15,8 -13,4 -2,4
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet -0,0 -0,7 0,7
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet -25,6 -13,0 -12,6
Summa -41,4 -27,0 -14,4

3. Räntenetto

Räntenetto (mn euro) 31.12.2019 31.12.2018 Förändring
Ränteintäkter
Ränteintäkter från finansiella tillgångar 183,1 142,8 40,3
Ränteintäkter från penningpolitiska poster 613,6 580,9 32,7
Ränteintäkter från fordringar på ECBS
Summa 796,7 723,7 73,0
Räntekostnader
Räntekostnader för finansiella tillgångar -16,5 -15,4 -1,1
Räntekostnader för penningpolitiska poster -24,9 -11,6 -13,3
Räntekostnader för skulder till ECBS
Summa -41,4 -27,0 -14,4
RÄNTENETTO 755,3 696,7 58,6

4. Valutakursdifferenser

Posten innehåller realiserade valutakursvinster och valutakursförluster från försäljning av poster i utländsk valuta. År 2019 redovisades sådana vinster till ett belopp av 2,6 miljoner euro.

5. Prisdifferenser på värdepapper

Här ingår realiserade vinster och förluster från försäljning av värdepapper. År 2019 realiserades en vinst på 26,2 miljoner euro för försäljning av värdepapper, varav 1,9 miljoner euro utgör intäkter från försäljning av värdepapper i CSPP-portföljen till följd av bolagsrättsliga åtgärder.

6. Värderingsförluster på valutor och värdepapper

Posten innehåller värderingsförluster på valutor och värdepapper. Varje värdepappersslag och valuta särredovisas i bokföringen. År 2019 redovisades inga värderingsförluster på valutor. I värderingsförluster på värdepapper redovisades 3,2 miljoner euro.

7. Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker

Realiserade nettovinster till följd av valutakursdifferenser och prisdifferenser, sammanlagt 23,8 miljoner euro, avsattes för valutakurs -och prisrisker i enlighet med redovisningsprinciperna. Avsättningarna har specificerats i noterna till skulderna.

8. Avgifts- och provisionsnetto

I posten ingår avgifter och provisioner som hänför sig till investeringsverksamheten.

9. Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster

Monetära inkomster 31.12.2019 31.12.2018
Mn euro Mn euro
Finlands Banks inbetalda monetära inkomster till poolen 513,4 450,9
Finlands Banks andel av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln 206,3 217,9
Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln -307,1 -233,0
Justeringar av monetära inkomster tilldelade under tidigare år 14,2 -9,0
Summa -292,9 -242,1

De monetära inkomsterna för varje nationell centralbank i Eurosystemet beräknas på de årliga intäkterna av de reserverade tillgångar som centralbanken håller som motvärden till skuldbasen. Skuldbasen består huvudsakligen av följande poster: utelöpande sedlar, skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner, skulder för de nationella centralbankerna inom Eurosystemet relaterade till emission av ECB:s skuldebrev, nettoskuld inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner, nettoskulder inom Eurosystemet relaterade till tilldelningen av eurosedlar, upplupen ränta på penningpolitiska skulder med en löptid på minst ett år som varje nationell centralbank redovisat vid varje kvartalsslut, skulder gentemot ECB som motsvarar fordringar relaterade till swappavtal som medför nettointäkter för Eurosystemet. Ränta som ska betalats på poster som ingår i skuldbasen ska avräknas från nettoandelen av de monetära inkomsterna.

De reserverade tillgångarna består huvudsakligen av följande poster: utlåning i euro till kreditinstitut inom euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner, värdepapper som innehas för penningpolitiska syften, fordringar inom Eurosystemet motsvarande överföring av valutareserver till ECB, nettofordran inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner, nettofordringar inom Eurosystemet relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet, fordringar på motparter i euroområdet relaterade till swappavtal mellan ECB och centralbanker utanför Eurosystemet som medför nettointäkter för Eurosystemet, upplupen ränta på penningpolitiska tillgångar med en löptid på minst ett år som varje nationell centralbank redovisat vid varje kvartalsslut, en begränsad mängd av respektive nationell centralbanks guldreserv som motsvarar dess andel enligt ECB:s kapitalfördelningsnyckel.

Varje nationell centralbanks monetära inkomster ska beräknas på de faktiska inkomsterna av dess bokförda reserverade tillgångar, med undantag för guld som det inte beräknas någon avkastning på, och följande poster som ska anses ge en avkastning som motsvarar den senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 1) värdepapper som innehas i penningpolitiska syften och som har förvärvats med stöd av ECB:s beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 2009 om genomförandet av programmet för köp av säkerställda obligationer, 2) värdepapper som innehas i penningpolitiska syften och som har förvärvats med stöd av ECB:s beslut ECB/2011/17 av den 3 november 2011 om genomförandet av det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, och 3) skuldebrev som emitterats av staten, regionala eller kommunala myndigheter och erkända organ eller ersättande räntebärande instrument som emitterats av företag i den offentliga sektorn och som har förvärvats med stöd av ECB:s beslut ECB/2015/10 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna. Om den nationella centralbankens reserverade tillgångar överstiger eller understiger värdet av bankens skuldbas, kompenseras skillnaden med den senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Eurosystemets sammanräknade monetära inkomster fördelas på de nationella centralbankerna enligt fördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital. Finlands Banks faktiska nettoandel är lika med de monetära inkomster som banken betalat in till poolen (513,4 mn euro) minus Finlands Banks andel av de monetära inkomsterna enligt fördelningsnyckeln (206,3 mn euro).

10. Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner

I denna post ingår intäkter på 1,3 miljoner euro motsvarande Finlands Banks andelar 2019. De härrör från nettoresultatet av avsättningen för kreditrisker i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner (se 12 ”Avsättningar” i noterna till balansräkningen).

11. Andel av ECB:s vinst

ECB delade ut en vinst för räkenskapsåret 2018 på 384 miljoner euro. Finlands Banks redovisade andel 2019 uppgick till 6,9 miljoner euro.

12. Intäkter från övriga stamaktier och andelar

Här ingår avkastning på värdepappersportföljen enligt SMP-programmet och det utökade programmet för tillgångsköp (EAPP) som ECB fördelat i form av interimistisk vinstutdelning för räkenskapsåret 2019, sammanlagt 26,1 miljoner euro. Vidare ingår utdelningar från BIS-aktier för 3,2 miljoner euro.

13. Övriga intäkter

I posten ingår 33,3 miljoner euro i Finansinspektionens tillsyns- och åtgärdsavgifter. Vidare ingår 5,6 miljoner euro i fastighetsintäkter och 2,2 miljoner euro i överlåtelsevinster på avyttring av ett fastighetsaktiebolag samt expeditionsavgifter och provisioner.

14. Personalkostnader

Personalkostnader 31.12.2019 31.12.2018
Mn euro Mn euro
Löner och arvoden 43,9 39,4
Arbetsgivarersättningar till pensionsfonden 8,5 7,6
Övriga lönebikostnader 1,5 1,0
Summa 53,9 48,0
Medelantal anställda 2019 2018
Anställda Anställda
Finlands Bank 362 356
Finansinspektionen 226 194
Summa 588 550
Direktionsmedlemmarnas grundlöner (euro) 2019
Olli Rehn 271 293
Marja Nykänen 244 527
Tuomas Välimäki 199 749
Summa 715 569

Till direktionsmedlemmarna utbetalades totalt 28 668 euro i naturaförmåner (lunchförmån, telefonförmån och bilförmån).

Direktionsmedlemmarnas pensionsförmåner bestäms enligt Finlands Banks pensionsstadga, utan specialvillkor och enligt samma förutsättningar och villkor som för den övriga personalen. Finlands Banks pensionsstadga följer pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) i tillämpliga delar. En direktionsmedlem kan efter avslutad mandatperiod få ersättning för inkomstbortfall, om personen till följd av karensbestämmelsen inte kan ta emot annat arbete eller pensionen från Finlands Bank är lägre än ersättningen för inkomstbortfall. Den fulla ersättningen för inkomstbortfall är 60 % av lönen och den betalas i ett år, efter samordning med pensionen från Finlands Bank, så att dessa tillsammans begränsas till högst 60 % av lönen.

15. Avgift till pensionsfonden

Under 2019 betalade Finlands Bank med bankfullmäktiges godkännande in en pensionsfondsavgift på 10 miljoner euro till pensionsfonden för att täcka räkenskapsperiodens underskott.

16. Administrationskostnader

Administrationskostnader 2019 2018
Mn euro Mn euro
Materielkostnader 0,5 0,5
Kostnader för maskiner och inventarier 7,1 6,8
Kostnader för fastigheter 8,9 9,5
Personalrelaterade kostnader 4,0 3,6
Kostnader för köpta tjänster 12,8 12,6
Övriga administrationskostnader 2,1 4,6
Summa 35,4 37,6

Här redovisas hyror, möteskostnader, PR-kostnader, kostnader för köpta tjänster och kontorsartiklar. Som administrationskostnader redovisas också kostnaderna för utbildning, tjänsteresor och rekrytering.

17. Avskrivningar av anläggningstillgångar

Avskrivningar av anläggningstillgångar 31.12.2019 31.12.2018
Mn euro Mn euro
Byggnader 3,4 4,4
Maskiner och inventarier 2,7 3,0
Summa 6,1 7,4
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 31.12.2019 31.12.2018
Mn euro Mn euro
IT-system 3,2 4,3
Summa 3,2 4,3

18. Kostnader för anskaffning av sedlar

Kostnaderna för anskaffning av sedlar var 5,7 miljoner euro.

19. Övriga kostnader

Största delen av övriga kostnader hänför sig till drift och underhåll av fastigheter.

20. Pensionsfondens intäkter

Här redovisas Finlands Banks och Finansinspektionens arbetsgivarandelar och arbetstagarnas andel av premieinkomsten, sammanlagt 11,7 miljoner euro, samt avgiften till pensionsfonden på 10 miljoner euro. Posten innehåller också pensionsfondens fastighetsintäkter, 1,7 miljoner euro.

21. Pensionsfondens kostnader

I posten ingår utbetalda pensioner, 28,4 miljoner euro, förvaltningskostnader och avskrivningar av pensionsfondens anläggningstillgångar.

22. Förändring av avsättningar

I posten redovisas 55 miljoner euro i nya avsättningar för att trygga realvärdet av eget kapital och 50 miljoner euro i nya generella avsättningar. Avsättningarna har specificerats i noterna till skulderna.

23. Årets resultat

Vinsten för räkenskapsåret 2019 blev 319,8 miljoner euro. Direktionen föreslår bankfullmäktige att 188,0 miljoner euro av vinsten reserveras för statens behov.