Finlands Banks mål är att vara en av de effektivaste centralbankerna i EU-länderna. För att nå detta mål krävs målmedveten ekonomistyrning, personalplanering och bedömning av investeringarna.  Banken har fäst större uppmärksamhet vid planeringen av investeringarna på medellång sikt. I investeringen av sina tillgångar tar banken hänsyn till kostnaderna, den kvalitativa nyttan och de operativa riskerna.

År 2019 uppgick Finlands Banks verksamhetskostnader till 92,0 miljoner euro (2018: 91,3 miljoner euro) och intäkterna till 16,8 miljoner euro. Utöver dessa har Finlands Bank andra intäkter som inte upptas i budgeten som avdrag i verksamhetskostnaderna och som inte syns i tabellen nedan.

Kostnadsbudgetens slutsumma uppgick till 75,2 miljoner euro netto. En mer ingående redovisning av kostnaderna och budgeten finns i tabell 4.

Investeringarna uppgick till 9,1 miljoner euro. Finlands Banks budgetar för 2020–2022 upprättades på hösten 2019. Budgeten för 2020 har fastställts av direktionen.

Bankens verksamhetskostnader och kostnadsmålen följs upp noggrant bland annat för att uppnå bankens effektivitets- och hållbarhetsmål. Direktionen följer upp måluppfyllelsen kvartalsvis.

Pensionsfonden

För pensionsfondens verksamhetskostnader 2019 blev utfallet 30,2 miljoner euro (2018: 29,6 miljoner euro). Den största kostnadsposten var de utbetalda pensionerna, som uppgick till 28,2 miljoner euro. Pensionsfondens intäktsutfall blev 13,4 miljoner euro. Dessutom betalade Finlands Bank en extra avgift på 10,0 miljoner euro till pensionsfonden. En närmare redovisning finns i tabell 5.

Pensionsfonden ger ut en egen årsberättelse.

Finansinspektionen

Finlands Banks direktion fastställer Finansinspektionens budget. Finansinspektionens verksamhetskostnader 2019 utgjorde 34,8 miljoner euro (2018: 29,9 miljoner euro). Intäkterna uppgick till sammanlagt 31,7 miljoner euro, varav tillsyns- och åtgärdsavgifterna stod för 33,3 miljoner euro och Finlands Banks finansieringsandel för 1,7 miljoner euro. Årets överskott blev 2,3 miljoner euro. Överskottet beaktas när tillsyns- och åtgärdsavgifterna fastställs för följande räkenskapsperiod. Investeringarna uppgick till 1,1 miljoner euro. En närmare redovisning finns i tabell 6.

Finansinspektionen ger ut en egen verksamhetsberättelse.

Tabell 4.
Finlands Bank Utfall
2019
Mn euro
Budget
2020
Mn euro
1. Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader 32,8 34,4
Personalrelaterade kostnader 2,8 3,5
Övriga kostnader 27,3 30,5
Bankserviceavgifter 6,6 7,4
Avskrivningar 8,3 7,7
Summa 77,8 83,5
Sedelproduktionskostnader 5,7 6,8
Avgift till pensionsfonden 8,5 8,3
Summa verksamhetskostnader 92,0 98,6
INTÄKTER
Bankserviceintäkter 2,5 2,5
Fastighetsintäkter 7,8 6,1
Övriga intäkter 0,7 0,1
Tjänster till Finansinspektionen 5,8 6,5
Summa intäkter 16,8 15,2
Netto 75,2 83,4
2. Investeringar
Fastighetsinvesteringar 5,2 5,1
Huvudkontorsfastigheter 1,3 1,4
Fastigheten i Vanda 3,9 3,6
Övriga fastigheter 0,0
IT-utrustning och -program 3,0 5,1
Sedel- och mynthanteringsmaskiner 0,0 0,0
Säkerhetsutrustning 0,8 1,2
Övriga 0,0 0,1
Summa investeringar 9,1 11,5
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 5.
Pensionsfonden Utfall
2019
Mn euro
Budget
2020
Mn euro
1. Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader 0,0 0,1
Kostnader för pensionsfondsverksamheten 0,5 0,6
Pensionsfondens fastighetskostnader 0,5 0,5
Avskrivningar 0,9 0,9
Utbetalda pensioner 28,2 28,2
Summa kostnader 30,2 30,3
INTÄKTER
Arbetspensionsavgifter 11,7 12,6
Interna hyror 1,7 1,7
Avgift till pensionsfonden 10,0 10,0
Summa intäkter 23,4 24,3
Netto 6,8 6,1
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 6.
Finansinspektionen Utfall
2019
Mn euro
Budget
2020
Mn euro
1. Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader 21,1 22,4
Personalrelaterade kostnader 1,2 1,5
Övriga kostnader 4,2 5,9
Avskrivningar 0,9 1,2
Tjänster från Finlands Bank 5,8 6,5
Avgift till pensionsfonden 1,5 1,7
Summa verksamhetskostnader 34,8 39,2
FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
Tillsynsavgifter 31,5 33,6
Åtgärdsavgifter 1,8 1,6
Finlands Banks finansieringsandel 1,7 2,0
Över-/underskott från föregående period 2,1 2,0
Summa intäkter 37,1 39,2
Överskott överfört i ny räkning 2,3
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.


Följande artikel

Betydelsefullt arbete i ett gott arbetsklimat