Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetutlåtande har upprättats den 30 november 2020 och har senast uppdaterats den 18 februari 2021.

Detta tillgänglighetutlåtande gäller webbplatsen arsberattelse.finlandsbank.fi. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som föreskriver att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga. 

Vår ambition är att vår webbplats är tillgänglig för alla användare och vi låter bedöma den och utvecklar den därför fortlöpande. 

Vi tar gärna emot respons om webbplatsens och tjänsternas tillgänglighet också från användarna. Anvisningar för att lämna respons hittar du längst ned på sidan. 

Tillgängligheten för webbplatsen har granskats av Crasman Oy. 

Uppfyllelse av tillgänglighetskraven

Enligt den senaste granskningen uppfyller webbplatsen arsberattelse.finlandsbank.fi delvis lagens krav och är delvis förenlig med A- och AA-kriterierna i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll WCAG 2.1

Delvis uppfyllelse av kraven innebär att vissa av webbplatsens egenskaper inte är tillgänglighetsanpassade fullt ut eller ännu inte fullständigt stöder användningen av tekniska hjälpmedel, såsom skärmläsare. 

Icke-tillgängligt innehåll på webbplatsen

Nedan anges sådant innehåll och sådana funktionaliter på webbplatsen arsberattelse.finlandsbank.fi som ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven enligt lagen. 

Vi uppdaterar förteckningen allt eftersom funktioner förnyas. 

Färger och kontraster

Texterna på knapparna uppfyller inte kontrastkravet enligt riktlinjerna. Tangentbordsfokus för knapparna syns inte tillräckligt tydligt. 

I verksamhetsberättelseavsnittet på förstasidan är kontrasterna mellan ikonerna och texterna inte tillräckligt tydliga. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3 Kontrast (minimum)

1.4.11 Kontrast som inte rör text

2.4.7 Synligt fokus

Tabeller

Tabellrubrikerna har inte automatiskt markerats som rubrikceller. I vissa tabeller ligger rubrikerna inte logiskt ovanför den högra spalten. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.1 Information och relationer 

Grafer

På webbplatsen finns grafer vars textmotsvarigheter inte ger tillräckligt exakt information om bilden. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text 

Videon med chefdirektörens hälsning

Videon är inte syntolkad. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.2.5 Ljudbeskrivning (syntolkning) (förinspelad)

PDF-dokument

På webbplatsen finns PDF-dokument som inte är tillgängliga. I PDF-filerna saknas elementkoder som skulle göra strukturen maskinläsbar. Språket har inte definierats i alla dokument. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.1 Information och relationer  

Val av årtal och språk på webbplatsen

Den maskinläsbara etiketten innehåller endast funktionens namn “Välj årtal” eller “Välj språk”. Det valda värdet förmedlas inte automatiskt. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.5.3 Etikett i namn 

Sökresultat-sidan

Sökresultatslänkarna är inte tydligt urskiljbara från övrigt innehåll (färgen är den enda skiljande faktorn). Sidtitlarna innehåller inte sökord. Användningen av rubrikelement måste förbättras. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.4.2 Sidtitlar

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter 

Blanketter 

Webbplatsens blankettetiketter, obligatoriska fält och instruktionerna för fälten är delvis bristfälligt markerade. I en del av blanketterna förmedlas informationen om att sändningen lyckades eller misslyckades inte till skärmläsaren. Användaren får inte information om varför sändningen misslyckades.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls 

3.3.1 Identifiering av fel

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

4.1.3 Statusmeddelanden

Innehåll som skymmer vyn

Vid förstoring av texten eller vyn täcks en stor del av bildskärmen av den övre balken. Problemet är särskilt framträdande på sidor med en innehållsförteckning i den övre balken.

Också webbplatsen cookiemeddelande täcker en del av bildskärmen. I fokusordningen för tangentbordet finns cookiemeddelandet längst ned på sidan och är därför svårt att stänga med tangentbordet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.4 Förändring av textstorlek

2.4.3 Fokusordning

Har du upptäckt tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster?

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister på vår webbplats, informera oss genom att skicka e-post till adressen info(at)bof.fi. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. 

Tillsynsmyndighet

Om du stöter på tillgänglighetsproblem på vår webbplats, ta först kontakt med oss på adressen info(at)bof.fi. Du får svar inom två veckor (14 dagar). Om du är missnöjd med vårt svar eller inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

https://www.tillgänglighetskrav.fi/

[email protected]

Telefonväxel 0295 016 000