På Finlands Bank arbetar vi för att säkerställa en stabil ekonomisk grund för finländska hushåll och företag. Det är bankens uppgift att sörja för en stabil prisnivå, ett välfungerande finansiellt system och säkra betalningssystem. Mot dessa mål arbetar vi inte bara på hemmaplan i Finland utan också tillsammans med euroländerna. Som Finlands Banks chefdirektör är jag medlem av Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet), som fattar beslut om penningpolitiken i euroområdet.

Det ekonomiska sentimentet 2019 påverkades negativt av handelspolitiska spänningar och en mer utpräglad geopolitik. Konjunkturutsikterna tyngdes framför allt av handelskonflikterna mellan Kina och USA och Storbritanniens EU-utträde. Den ekonomiska tillväxten mattades av också i Finland.

Den finländska ekonomin var under hela 2010-talet inne i en brytningsperiod som präglades av ekonomiska kriser och demografiska förändringar till följd av befolkningens åldrande. Brytningsperioden är ännu inte över. Bäst kommer vi ur den genom att sörja för ett tillfredsställande handlingsutrymme i de offentliga finanserna och en balanserad kostnadsutveckling.

Inflationen i euroområdet låg under målet och inflationstrycket var dämpat. ECB-rådet genomförde ytterligare penningpolitiska lättnader och på hösten återupptog vi nettotillgångsköpen.

De ekonomiska strukturerna har förändrats på ett drygt decennium. Vikande produktivitetstillväxt, en åldrande befolkning och efterdyningarna av finanskrisen har fått räntorna att sjunka. Detta har inskränkt centralbankernas handlingsutrymme. Jag talade i oktober 2018 om behovet att se över den penningpolitiska strategin. Tillfälle till översyn av strategin erbjöd sig i och med den nya ECB-ordförandens tillträde.

Syftet med strategiöversynen är att säkerställa att ECB på bästa sätt kan uppnå sina mål. Översynen är brett baserad och bygger på dialog och ett brett samråd med våra intressenter.

Översynen av ECB:s strategi omfattar också miljöhållbarhetsfrågor. Vid slutet av 2019 lanserade Finlands Bank ett hållbarhetsprogram där hantering av klimatriskerna utgör en av prioriteringarna. Konkret tog sig detta uttryck i att banken som andra centralbank i världen undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Finlands Bank framhöll under 2019 att hushållens höga skuldsättning försvagar ekonomins motståndskraft mot chocker. Sannolikheten för finansiella kriser kan minskas med hjälp av makrotillsynsverktyg, såsom lånetak. Vi fortsatte vårt arbete för att utveckla dessa verktyg i samarbete med andra myndigheter. 

Utöver reglering kan också bättre ekonomiska kunskaper bidra till att lösa skuldproblem och ekonomiska problem. Finlands Bank har påtagit sig ansvaret för att upprätta en nationell strategi för ekonomiskt kunnande. Genom tydliga mål och ett bättre samarbete är det möjligt att ännu effektivare främja finländarnas ekonomiska kunnande. Också det är en del av vårt arbete för en stabil ekonomi och hållbar tillväxt.

Olli Rehn
direktionens ordförande
Finlands Bank