Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2023 är noll euro efter upplösning av den generella avsättningen med 1 112 miljoner euro för att täcka det negativa verksamhetsresultatet. Finlands Banks finansiella resultat och balansräkningens struktur är en följd av de penningpolitiska åtgärderna som banken vidtar för att upprätthålla prisstabilitet i enlighet med sitt mandat.

Europeiska centralbanken inledde 2022 höjningar av styrräntorna för att dämpa den alltför höga inflationen och fortsatte höjningarna 2023, varvid ECB:s inlåningsränta steg från 2,0 % till 4,0 %.

Finlands Bank har inom ramen för de penningpolitiska programmen köpt obligationer, av vilka en stor del har emitterats av den offentliga sektorn i Finland. Det handlar om långfristiga obligationer som löper med fast ränta. Obligationsköpen skapade likviditet, vilket ökade affärsbankernas inlåning i centralbanken. På centralbanksinlåningen betalades 2023 en genomsnittlig ränta på 3,3 %. Den varierande räntebindningen för tillgångar och skulder har gett upphov till en strukturell ränterisk i centralbankens balansräkning som realiserats när räntorna gått upp.

Till följd av ränteuppgången betalades 4 472 miljoner euro i ränta på affärsbankernas inlåning under räkenskapsåret 2023, vilket överstiger avkastningen på tillgångarna. Räntenettot för 2023 på −1 044 miljoner euro var 1 503 miljoner euro mindre än året innan.

Resultatet av centralbanksverksamheten, som inkluderar både ränteintäkterna på Finlands Banks finansiella tillgångar och bankens andel av Eurosystemets penningpolitiska räntenetto, utgjorde −1 027 miljoner euro (2022: 35 miljoner euro). Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter, exklusive kostnaderna för anskaffning av sedlar och avgiften till pensionsfonden, var −70 miljoner euro (2022: −66 miljoner euro).