Till Finlands Banks uppgifter hör bedömning av systemrisker, arbete för att främja effektiva betalningar och analysarbete till stöd för dessa uppgifter. Tyngdpunkten i betalnings- och avvecklingssystemen låg 2023 på nationell beredskap och de europeiska betalningarnas framtid (på finska)

Artikeln i korthet

Utveckling av omedelbara betalningar och kontanttjänster

Finlands Bank samordnade ett projekt som inleddes hösten 2023 för att ta fram ett koncept för omedelbara betalningar i Finland som är kompatibelt på europeisk nivå. Även om kontanter användes sparsamt under 2023, har kontanter alltjämt en viktig roll som betalningsmedel. Finlands Bank underströk också behovet av att trygga en tillräcklig nivå för kontanttjänster genom lagstiftning.

Betalnings- och avvecklingssystemens utveckling

År 2023 låg fokus på nationell beredskap och de europeiska betalningarnas framtid. Ett viktigt tekniskt framsteg var övergången till T2-systemet, som bidrar till effektivare betalning och avveckling. Dessutom avancerade arbetet för att utveckla en digital euro till förberedelsefasen.

TARGET-tjänsterna och det internationella samarbetet

Finlands Bank utvecklade 2023 TARGET-tjänster för den nordiska banksektorn. Dessutom levererade Finlands Bank och Europeiska centralbanken (ECB) en ny analysmiljö för TARGET-tjänster till Eurosystemets förfogande. Finlands Bank deltog också i utvecklingen av den kommande nya TARGET-tjänsten, det gemensamma europeiska ECMS-systemet för hantering av säkerheter.

Utveckling av omedelbara betalningar och kontanttjänster

Omedelbara betalningar utvecklas i Finland enligt europeisk kompatibilitet

Med omedelbara betalningar avses betalningsöverföringar i realtid som kan göras oavsett dag och klockslag, också nattetid, samt under veckoslut och söckenhelger.

En tjänst för omedelbara betalningar som är tillgänglig för alla konsumenter på lika villkor har saknats i det finländska utbudet av betalningstjänster. Ett betalningsmedel som är oberoende av betalkorten skulle dessutom bidra till ökad konkurrens och stärka beredskapen på betalningsområdet.

Betalningsrådets arbetsgrupp tog fram ett koncept för genomförande av Eurosystemets och Europeiska kommissionens målsättningar för omedelbara betalningar i Finland. Arbetsgruppen publicerade i samband med Betalningsforum (på finska) i maj 2023 en rapport som sammanfattade de viktigaste elementen i konceptet.

I september 2023 inleddes det fortsatta projektarbetet i syfte att utarbeta en regelbok för omedelbara betalningar samt en förvaltningsmodell för upprätthållande och hantering av omedelbara betalningar.

Enligt planen slutförs projektet före sommaren 2024. Efter det ska introduktionen av tjänsten säkerställas.

Finlands Bank önskar trygga en tillräcklig nivå för kontanttjänsterna

En av Finlands Banks grundläggande tjänster är att svara för kontantförsörjningen och utgivningen av sedlar i Finland. Finlands Bank handlar tillsammans med övriga kontantförsörjningsparter för att säkerställa tillgången till äkta sedlar av acceptabel kvalitet.

Utgivningen av kontanter ökade i Finland, men efter de högsta siffrorna 2022 stabiliserades efterfrågan till samma nivå som rådde under coronapandemin. Framför allt på sommaren och vid slutet av året var beställningarna av kontanter från Finlands Bank större än återlämningarna.

Inga stora förändringar har konstaterats i tillgången till och användningen av kontanter jämfört med tidigare år, även om nedgången i kontantbetalningarna innebär utmaningar för att upprätthålla ett kontantnätverk.

Enligt Finlands Banks konsumentenkät våren 2023 är 90 % av konsumenterna nöjda med tillgången till kontanter. Däremot har en del, framför allt mindre affärer slutat acceptera kontantbetalningar. Fortfarande anser ca 40 % av konsumenterna att det är viktigt eller rätt viktigt att få betala med kontanter.

Finlands Bank uttalade sig redan 2022 för att det behövs lagstiftning för att trygga en tillräcklig nivå för kontanttjänster. År 2023 inledde finansministeriet en utvärdering av behovet att se över lagstiftningen om grundläggande banktjänster och kreditinstitut, och Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till förordning för att trygga eurokontanternas ställning som lagligt betalningsmedel. Finlands Bank deltog i diskussionen i Finland och inom Eurosystemet.

Förfalskningar användes i Finland endast i ringa utsträckning 2023. Bland de utelöpande sedlarna påträffades 653 falska eurosedlar. Detta var något mer än under 2022, men antalet är fortfarande mycket måttligt.

Eurosedlarna får en ny utformning

Kroatien anslöt sig som tjugonde medlemsstat till euroområdet när landet tog i bruk euron den 1 januari 2023. Finlands Bank ingick avtal med Forex om inväxling av kroatiska kuna till euro, och i januari–februari var det möjligt att växla in kunasedlar utan valutaväxlingskostnader.

ECB tar som bäst fram en ny utformning för eurosedlarna. Sommaren 2023 kartlade ECB allmänhetens åsikter om temat för de nya sedlarna. Utgående från medborgarnas preferenser beslutade ECB i november välja ”europeisk kultur” och ”floder och fåglar” till de teman som går vidare till följande planeringsfas.

Finlands Bank lärde ut fakta om kontanterna och kontantförsörjningen 2023

Finlands Bank arrangerade i mars 2023 i Helsingfors och Jyväskylä de årliga sedelseminarierna, som utöver identifiering av äkta eurosedlar och utländska valutor också fokuserade på bekämpning av penningtvätt och förfalskningar.

I december publicerade Finlands Bank fyra korta animerade videofilmer, som presenterar Finlands Banks kontantförsörjning och kontanter genom att berätta om sedlarnas livscykel ur den finländska kontantförsörjningens perspektiv.

Betalnings- och avvecklingssystemens utveckling

Det nya T2-betalningssystemet utgör kärnan för centralbankspengarna

TARGET2-betalningssystemet, som togs i bruk i Finland 2008, ersattes den 20 mars 2023 med det nya T2-systemet (på finska), som bland annat medförde förbättringar i bankernas verktyg för likviditetshantering samt nya ISO20022-betalningsmeddelandestandarder som möjliggör en högre automationsnivå.

T2-betalningssystemet används både av Finlands Banks penningpolitiska motparter och av andra finländska och nordiska kreditinstitut, värdepapperscentraler och centrala motparter.

Under 2023 förmedlade Finland Banks deltagare dagligen betalningar till ett värde av i genomsnitt ca 81 miljarder euro via T2 (fram till den 19 mars 2023 TARGET2).

Euroclear Finland anslöt sig till T2S-plattformen för avveckling 2023

T2S (TARGET2-Securities) är en plattform för avveckling av värdepapperstransaktioner som utvecklats av Eurosystemet och omfattar 24 värdepapperscentraler i 23 länder i Europa. Systemet möjliggör överföring av värdepapper i realtid mot betalningar i centralbankspengar.

Finlands Bank övervakar Euroclear Finland och ansvarar tillsammans med Eurosystemet för produktionen av T2S-tjänsten i Finland som en del av TARGET-tjänsterna.

Under 2023 förberedde Finlands Bank anslutningen av Euroclear Finland till T2S-systemet (på finska) tillsammans med ECB och gav T2S-deltagarna stöd vid övergången till systemet. Systemet infördes framgångsrikt den 11 september 2023, varefter finländska värdepapperstransaktioner har avvecklats via T2S.

Projektet för en digital euro avancerade till förberedelsefasen 2023

En digital euro som komplement till sedlar och mynt skulle erbjuda konsumenter och företag i euroområdet större valmöjligheter mellan olika betalningssätt. Det skulle säkerställa att invånarna i euroområdet har tillgång till den gemensamma valutan i såväl fysisk som digital form.

Något beslut om utgivning av en digital euro har emellertid inte fattats.

Det primära syftet med en eventuell digital euro är att stödja centralbanksvalutans ställning som ankare för det monetära systemet, öka Europas strategiska oberoende samt främja konkurrensen och bidra till effektiva betalningar inom euroområdet.

I oktober 2023 avslutades den tvååriga undersökningsfasen av projektet för en digital euro när ECB-rådet fattade beslut om att gå vidare till nästa fas – förberedelsefasen – som kommer att pågå i två år.

I den avslutade undersökningsfasen fastställde Eurosystemet tekniska produktbeskrivningar och användarkrav på hög nivå som riktlinjer för projektet för en digital euro. Dessa är avsedda som underlag för det fortsatta förberedelsearbetet.

Det huvudsakliga målet med förberedelsefasen är att förbereda inledningen av det egentliga utvecklingsarbetet och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling med tanke på betalningsmottagarnas och betaltjänstleverantörernas planering och egna förberedelser.

Finlands Bank hade en aktiv roll i förberedelserna för en digital euro under 2023.

Projektets viktigaste beslutsorgan är en högnivågrupp, där Finlands Bank företräds av direktionsmedlem Tuomas Välimäki.

Finlands Bank medverkade också i de grupper som bildats för att stödja högnivågruppen i dess arbete och projektet främjades ytterligare genom arbetet i Eurosystemets ständiga kommittéer.

TARGET-tjänsterna och det internationella samarbetet

TARGET-tjänsterna lever i tiden

Med TARGET-tjänster avses Eurosystemets marknadsinfrastrukturtjänster, som omfattar likviditetshantering och avveckling av betalningar (T2), tjänster för omedelbara betalningar (TIPS, TARGET Instant Payment Settlement) samt avveckling av värdepapper (T2S, TARGET2-Securities).

Finlands Bank tillhandahåller TARGET-tjänster för den nordiska banksektorn som en del av sina lagstadgade uppgifter.

Gemensamt för samtliga TARGET-tjänster är att betalningar eller värdepapperstransaktioner avvecklas i realtid i centralbankspengar, vilket innebär att dessa transaktioner är riskfria tack vare centralbankens roll.

TARGET-tjänsterna sörjer för smidiga penning- och värdepapperstransaktioner i Europa och stöder genomförandet av den gemensamma penningpolitiken.

Som en del av Eurosystemet deltar Finlands Bank aktivt i utvecklingen av TARGET-tjänsterna i styrelsen för marknadsinfrastruktur (Market Infrastructure Board) och dess arbetsgrupper. Finlands Bank är nationellt expertcenter för TARGET-tjänsterna och stöder därigenom sina egna kunder i frågor som gäller användningen av systemet, samordnar underhåll och testning av systemet samt säkerställer verksamhetens kontinuitet vid störningar.

Finlands Bank och ECB tog 2023 fram en ny analysmiljö för TARGET-tjänsterna för Eurosystemet

Under 2023 tog Finlands Bank i samarbete med ECB fram en ny analysmiljö och ett simulatorprogram för TARGET-tjänsterna för Eurosystemet.

Detta är redan Finlands Banks andra simulatorleverans till Eurosystemet. Simulatorprogrammet som används i ECB:s analysmiljö baserar sig på den betalnings- och avvecklingssystemsimulator (BoF-PSS) (på engelska) som Finlands Bank utvecklat för allmänt bruk.

Vid slutet av augusti 2023 organiserades det 21:a internationella simulatorseminariet i Helsingfors. I samband med simulatorseminariet ordnades också den traditionella kursen för nya användare av BoF-PSS3-simulatorn.

Det internationella samarbetet har varit fortsatt starkt. Finlands Bank utförde under 2023 tre internationella konsultationer om implementeringen av simulatorn för centralbankerna i olika länder.

Tillsammans med den internationella valutafonden (IMF, International Monetary Fund) inledde Finlands Bank ett analysprojekt där simulatorn tillämpas för uppskattning av storleksklassen för skador från cyberhot mot betalningssystemen.

Finlands Bank bidrar till att skapa ett gemensamt säkerhetshanteringssystem 

I Eurosystemets gemensamma ECMS-säkerhetssystem (Eurosystem Collateral Management System (på engelska)) hanteras värdepapper som ställts som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och som för närvarande hanteras i 20 nationella centralbankers egna system.

Finlands Bank stödde under 2023 sina egna penningpolitiska motparter vid förberedelserna för övergången till systemet.

På grund av utmaningarna med systemtesterna beslutade ECB-rådet i november 2023 att senarelägga övergången till ECMS till november 2024.