Mn euro 1.1.−31.12.2023 1.1.−31.12.2022
1 Ränteintäkter 3 880 1 125
2 Räntekostnader -4 924 -666
3 RÄNTENETTO -1 044 459
4 Valutakursdifferenser 161 59
5 Prisdifferenser på värdepapper 36 19
6 Värderingsförluster på valutor och värdepapper -70 -244
7 Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker -140 165
NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER -1 057 458
8 Avgifts- och provisionsnetto -7 -6
9 Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster 33 -422
10 Andel av ECB:s vinst 1
11 Intäkter från övriga stamaktier och andelar 4 4
RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN -1 027 35
12 Övriga intäkter 47 44
Verksamhetskostnader -132 -126
13 Personalkostnader -65 -62
14 Avgift till pensionsfonden -10 -10
15 Administrationskostnader -42 -38
16 Avskrivningar av anläggningstillgångar -10 -10
17 Kostnader för anskaffning av sedlar -4 -6
18 Övriga kostnader -0 -0
VERKSAMHETSRESULTAT -1 112 -47
Pensionsfondens resultat
19 Pensionsfondens intäkter 33 31
20 Pensionsfondens kostnader -33 -31
21 Förändring av avsättningar 1 112 47
22 ÅRETS RESULTAT

Helsingfors den 27 februari 2024


FINLANDS BANKS DIREKTION

Olli Rehn, direktionens ordförande

Marja Nykänen, direktionens vice ordförande

Tuomas Välimäki, direktionsmedlem